Aktualności

Ogłaszamy ZWYCIĘZCÓW tegorocznej edycji Hackathon’u H<a>CK NA ZDROWIE!


Przy­pom­i­namy, że Hackathon H<a>CK NA ZDROWIE 2 to sprint pro­jek­towo-szkole­niowy, pod­czas którego uczest­ni­cy, pracu­jąc w inter­dyscy­pli­narnych zespołach pod okiem men­torów z branży medy­cznej i tech­no­log­icznej i start-up’owej,  tworzyli innowa­cyjne rozwiąza­nia w odpowiedzi na wyzwa­nia firm spon­soru­ją­cych i part­neru­ją­cych w wydarze­niu.

Wydarze­nie to zin­te­growało ze sobą trzy najwięk­sze łódzkie uczel­nie pub­liczne – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Uni­w­er­sytet Łódz­ki oraz Politech­nikę Łódzką. Poz­woliło także na zaan­gażowanie firm z sek­to­ra biz­ne­su, sek­to­ra ochrony zdrowia oraz branży tech­no­log­icznej.

Tegorocz­na impreza cieszyła się ogrom­nym zain­tere­sowaniem, dostal­iśmy pon­ad 150 zgłoszeń z różnych stron Pol­s­ki i świa­ta ! Do udzi­ału w Hackathonie final­nie zak­wal­i­fikowało się  aż 14 drużyn, które przyjęły wyzwa­nia firm . W trak­cie pier­wszego dnia on-line uczest­ni­cy  mieli okazję zapoz­nać się z pro­fil­a­mi firm, ofer­tą kul­tur­owo-eduka­cyjną Łodzi. Uczest­niczyli również w szkole­ni­ach z zakre­su design think­ing, tworzenia mod­eli biz­ne­sowych BMC oraz pitch-owa­nia.  Kole­jne dwa dni wydarzenia miały miejsce w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych na PL. Hallera 1, to tam stu­den­ci pod wspar­ciem men­torów z branży medy­cznej i tech­no­log­icznej tworzyli innowa­cyjne rozwiąza­nia w odpowiedzi na wyzwa­nia firm.

Goś­ciem hon­orowym Hackathon’u był Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Innowacji Min­is­terst­wa Zdrowia Piotr Węcławik 

Wiel­ki finał wydarzenia i prezen­tac­ja pro­jek­tów zespołów odbyła się 28 maja 2023 roku. Uczest­ni­cy zaprezen­towali swo­je innowac­je rozwiąza­nia przez  jury, men­tora­mi oraz uczest­nika­mi  wydarzenia.

Wyni­ki Hackathon’u upla­sowały się następu­ją­co:

1 miejsce – 10 000 zł – zespół Swift­Board – Wyzwanie Inwe­do — Stworze­nie plat­formy onboardingowej (wirtu­al­ny asys­tent) wyko­rzys­tu­jącej czat GPT‑3/4:

 • Bar­tosz Nowac­ki – Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Stanisław Marcini­ak – Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Woj­ciech Mok­wińs­ki – Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Krzysztof Muszyńs­ki – Politech­ni­ka Łódz­ka

2 miejsce – 6 000 zł – zespół CKD DIAG – Wyzwanie Astra Zeneca — Zapro­jek­towanie oraz wdroże­nie mod­elu bada­nia prze­siewowego PChN (przewlekłej choro­by nerek)

 • Bar­bara Chodurs­ka – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Agniesz­ka Tokar­czyk – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Olga Bin­iszews­ka – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Michał Olkows­ki – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

3 miejsce – 4 000 zł – zespół WeKnow­IT–Wyzwanie Know­it — Rozwiązanie, które umożli­wi lekar­zowi więk­sze skupi­e­nie i poświęce­nie cza­su pac­jen­towi, a zmin­i­mal­izu­je czas jaki lekarz musi spędz­ić na wpisy­wa­niu danych z prze­biegu wiz­y­ty i zale­ceń do sys­te­mu:

 • Maria Wichrows­ka– Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Krys­t­ian Krę­cik – Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w Olsz­tynie
 • Mikołaj Gwardys – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
 • Dominik Kozłows­ki – Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Jan Karolews­ki – Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocław­iu

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com oraz wszys­tkim uczest­nikom za ich pracę, pomysły i innowa­cyjne pro­jek­ty.

 

Men­torzy

Nad pro­jek­ta­mi uczest­ników czuwali nieza­stąpi­e­nie men­torzy wspier­a­jąc ich swoi­mi kom­pe­tenc­ja­mi i prak­tyką biz­ne­sową. Dzięku­je­my za ogromy wkład pra­cy i otwartość na dzie­le­nie się wiedzą.

 • Dr Anna Kowal­czuk – AstraZeneca
 • Moni­ka Miłosz – AstraZeneca
 • Artur Walasińs­ki – Pix­el Tech­nol­o­gy
 • Eweli­na Baryl­s­ka – Salve Med­ica
 • Karoli­na Kamec­ka – Med­ical Mag­nus Clin­ic
 • Adam Tro­janczyk – Inwe­do
 • Mał­gorza­ta Milews­ka-Augus­to – Philips
 • Prze­mysław Mroczek – Senio­rApp
 • Igor Mar­czak – Senio­rApp
 • Maciej Cichows­ki – Inwe­do
 • Cezary Irzykows­ki – Eric­s­son Pol­s­ka
 • Michał Zakrzews­ki – Quad
 • Mateusz Dworak – Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Wspar­cie szkole­niowe i moderowanie prze­biegu sesji zapewniły:

 • Justy­na Stańczyk – Tomaszews­ka – Aka­demick­ie Biuro Kari­er Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Julia Skrzyp­kows­ka – Biuro Kari­er Politech­ni­ki Łódzkiej
 • Aga­ta Matuszews­ka – Kubicz –Biuro Kari­er Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego

 

Jury

Pro­jek­ty uczest­ników oce­nili:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki – Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Studenckich,Uniwersytet Medy­czny w Łodzi
 • prof. Paweł Stru­miłło – Prorek­tor ds. roz­wo­ju, Politech­ni­ka Łódz­ka
 • dr hab. Agniesz­ka Kur­czews­ka, prof. UŁ – Prorek­tor ds. Współpra­cy z otocze­niem, Uni­w­er­sytet Łódz­ki
 • Michał Wron­ka – Busi­ness Unit Direc­tor, AstraZeneca
 • Alek­san­dra Brzez­ińs­ka – Dyrek­tor Biu­ra Mar­ketingu i Komu­nikacji, PZU Zdrowie SA
 • Joan­na Broy – Ecosys­tem Lead, Poland EIT Health
 • Jakub Musi­ałek – Prezes Zarzą­du Pix­el Tech­nol­o­gy sp. z o.o.
 • Eliza Krochmal­s­ka – Prezes ds. roz­wo­ju i mar­ketingu, Med­ical Mag­nus Clin­ic
 • Bar­tosz Budzews­ki – GBS EMEA Sup­ply Chain Leader Dyrek­tor ds. Łańcucha Dostaw, Philips Pol­s­ka
 • Anna Adami­ak – Head of Con­sult­ing, Inwe­do Sp. z o.o.
 • Radosław Kow­al – Senior Soft­ware Engi­neer, Know­it Poland
 • Mar­iusz Żydek – Architekt Sys­temów Infor­maty­cznych, Comarch
 • Agniesz­ka Sobkiewicz – Dyrek­tor Zarządza­ją­ca Salve Med­ica Sp z o.o. Sp.k.

 

 

Hackathon „Hack na zdrowie” nie mógł­by się odbyć, gdy­by nie wspar­cie finan­sowe oraz orga­ni­za­cyjne Spon­sorów i Part­nerów Strate­gicznych:

Spon­sorzy:

 • Astra Zeneca
 • Comarch
 • PZU Zdrowie

Part­nerzy:

 • EIT Health
 • Fumed Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Inwe­do
 • Know­it
 • Med­ical Mag­nus Clin­ic
 • Philips
 • Pix­el Tech­nol­o­gy
 • Salve Med­ica
 • Samorząd Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Patroni medi­al­ni:

 • Radio Eska
 • IAESTE UMed Łódź
 • MPK Łódź
 • No Fluff Jobs
 • Radio Żak

Współor­ga­ni­za­torzy:

 • Politech­ni­ka Łódz­ka
 • Uni­w­er­sytet Łódz­ki

Orga­ni­za­torzy:

 • Aka­demick­ie Biuro Kari­er Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Biuro Obsłu­gi Studiów
 • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Wydarze­nie współ­fi­nan­sowane było z budże­tu Mias­ta Łodzi zada­nia pub­licznego „Łódź Aka­demic­ka – naukowa, kreaty­w­na, wielokul­tur­owa.

Wydarze­nie zostało objęte patronatem hon­orowym Min­is­tra Zdrowia, Prezy­dent Mias­ta Łodzi oraz Młodzi w Łodzi

 

 • Opublikowano: 29 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP