Aktualności

Zakończenie I edycji Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi


W sobotę, 20 sty­cz­nia miało miejsce zakończe­nie I edy­cji Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego w Łodzi. W trak­cie spotka­nia odbyły się pokazy chemiczne, zor­ga­ni­zowane przez „Koło Chemików” przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej, a na koniec każdy z dziewięćdziesię­ciu małych stu­den­tów otrzy­mał dyplom.

W  orga­ni­za­cję Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego, zaan­gażowało się 9 kół i orga­ni­za­cji stu­denc­kich, które poprowadz­iły łącznie 38 zajęć, w trak­cie 7 sobot­nich spotkań.
Mali stu­den­ci odwiedzili m.in. Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych, gdzie nauczyli się zasad pier­wszej pomo­cy, sale fan­to­mowe, w których mogli wcielić się w rolę stom­a­tolo­ga, lab­o­ra­to­ri­um kos­me­to­log­iczne, w którym tworzyli własne recep­tu­ry, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu w Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab i wiele wiele innych.

W związku z dużym zain­tere­sowaniem planowana jest II edy­c­ja pro­jek­tu. Rekru­tac­ja odby­wa się poprzez for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ny pod adresem: https://mud.umed.pl/rejestracja-on-line/. Zapisy rusza­ją od 12 lutego i potr­wa­ją do wycz­er­pa­nia lim­i­tu miejsc.

  • Opublikowano: 23 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP