Aktualności

PRZYZNANO AKADEMIKI


Dro­gi Stu­den­cie,

Infor­mu­je­my, że wnios­ki na rok 2021/2022 zostały roz­pa­tr­zone.
By sprawdz­ić czy przyz­nano Ci miejsce na kole­jny rok aka­demic­ki, zaloguj się na swo­je kon­to w Wirtu­al­nej Uczel­ni.
Infor­ma­cję o wynikach zna­jdziesz wybier­a­jąc kafelek „Akademi­ki” a następ­nie zakład­kę „Akademik”

Stu­den­ci III roku studiów I° stop­nia będą mogli składać wniosek o akademik w ter­minie późniejszym, po otrzy­ma­niu decyzji o przyję­ciu na stu­dia II°.

Biuro Obsłu­gi Studiów

  • Opublikowano: 7 maja 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP