Aktualności

Zapraszamy do udziału w programie stypendialnym Starship (EIT Health Innostars)


Kon­sor­cjum EIT Health zaprasza do udzi­ału w nowym pro­gramie stype­n­di­al­nym Star­ship.

Jeśli:

  • Two­je zain­tere­sowa­nia doty­czą obszarów: zdrowie, ochrona zdrowia, medy­cy­na.
  • Masz wyk­sz­tałce­nie z zakre­su nauk bio­m­e­dy­cznych, tech­nicznych, eko­nom­icznych, inżynierii lub designu (tytuł mag­is­tra lub stopień dok­to­ra będą dodatkowym atutem).
  • Ter­miny design think­ingsolu­tion design nie są Ci obce.
  • Znasz biegle język ang­iel­s­ki.
  • Chci­ałbyś zdobyć między­nar­o­dowe doświad­cze­nie i dyplom EIT Health.

Pro­gram Star­ship jest właśnie dla Ciebie!

Czekamy na Two­je zgłoszenia (CV oraz list motywa­cyjny w języku ang­iel­skim) do 16 grud­nia br.

Masz dodatkowe pyta­nia, skon­tak­tuj się z nami:

Mikołaj Gur­dała, Inno­va­tion and Edu­ca­tion Man­ag­er, EIT Health InnoS­tars

email: mikolaj.gurdala@eithealth.eu

Niezbędne infor­ma­c­je zna­jdziesz na stron­ie: https://www.starship.eithealth.eu/

 

Star­ship to kole­j­na inic­jaty­wa eduka­cyj­na EIT Health orga­ni­zowana we współpra­cy z wiodą­cy­mi europe­jski­mi part­nera­mi prze­mysłowy­mi, a koor­dynowana przez Uni­ver­si­ty of Coim­bra IESE Busi­ness School oraz Roy­al Insti­tute of Tech­nol­o­gy (KTH). Pro­gram wyko­rzys­tu­je mieszankę różnych pode­jść eduka­cyjnych, w tym ele­men­ty ze Stan­ford Biode­sign Con­cept. Star­ship będzie wyjątkową okaz­ja dla uczest­ników do zaan­gażowa­nia się w innowa­cyjne pro­jek­ty z branży life sci­ence, współpracę z innowa­tora­mi w inter­dyscy­pli­narnych zespołach.

  • Opublikowano: 9 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP