Aktualności

Zaproszenia na spotkanie “Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”


Zaprosze­nie

W imie­niu Real­iza­to­ra pro­jek­tu „Łódz­ki Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi” nr POWR.05.01.00–00-0011/16 — Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi mamy zaszczyt zaprosić Państ­wa na spotkanie doty­czące wdraża­nia oraz korzyś­ci płyną­cych z real­iza­cji i wdraża­nia Ogólnopol­skiego pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki pier­wot­nej i wczes­nego wykry­wa­nia nowot­worów głowy i szyi dla mieszkańców regionu łódzkiego i ości­en­nych wojew­ództw.

Wydarze­nie odbędzie się w środę 21 mar­ca 2018 r. w godz­i­nach 9:45–13:15 w Cen­trum Kliniczno‑Dydaktycznym (CDUM) Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (sala 1.27).

Celem głównym pro­jek­tu „Łódz­ki Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi” jest opra­cow­anie i wdroże­nie kom­plek­sowego pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i wczes­nej diag­nos­ty­ki nowot­worów głowy i szyi oraz wspar­cia emocjon­al­nego dla pac­jen­tów ze zdi­ag­no­zowaną chorobą nowot­worową. Pro­jekt real­i­zowany będzie na tere­nie 4 wojew­ództw tj. łódzkiego, mazowieck­iego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego. Dzię­ki współpra­cy z per­son­elem Pod­sta­wowej Opie­ki Zdrowot­nej (POZ) oso­by o zwięk­szonym ryzyku roz­wo­ju nowot­worów głowy i szyi będą kierowane na szy­bką dal­szą diag­nos­tykę pod opieką lekarzy z ośrod­ka spec­jal­isty­cznego (Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny nr 1 im. N. Bar­lick­iego w Łodzi). W ramach pro­jek­tu wspar­ciem obję­tych zostanie:

  • 6 600 pac­jen­tów, w tym 6 000 pac­jen­tów włąc­zonych w ramach dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych przez lekarzy POZ oraz 600 dodatkowo zrekru­towanych przez ośrodek badań spec­jal­isty­cznych,
  • 70 placówek pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej, z który­mi zostały pod­pisane umowy o współpra­cy,
  • 210 osób zatrud­nionych w placówkach pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej, które wezmą udzi­ał w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych w ramach pro­jek­tu.

Potwierdze­nie obec­noś­ci (do dnia 19.03.2018) oraz wszelkie pyta­nia proszę kierować tele­fon­icznie pod nr tel. 42 272 53 85; 42 678 57 85 lub na adres mailowy: profilaktyka@umed.lodz.pl.

Serdecznie zaprasza­my!

Agen­da spotka­nia Intere­sar­iuszy pro­jek­tu  „Łódz­ki Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi”

09:45–10:00 Rejes­trac­ja uczest­ników

10:00–10:15 Pow­i­tanie Goś­ci: prof. Wio­let­ta Pietruszews­ka — kierown­ik pro­jek­tu „Łódz­ki Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi”

10.15–10.45 Prezen­tac­ja założeń pro­jek­tu oraz przed­staw­ie­nie ścieżek rekru­tacji pac­jen­tów, możli­woś­ci uczest­nict­wa w pro­jek­cie i prowadzenia dzi­ałań pro­mo­cyjnych: prof. Wio­let­ta Pietruszews­ka z Zespołem Klini­ki Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej UM w Łodzi

10:45–11:30 Wykład „Nowot­wory Głowy i Szyi – po pier­wsze: zapo­b­ie­gaj! ”

11:30–11:45 Prz­er­wa kawowa

11:45- 13.15 Prezen­tac­ja sys­te­mu EHR stwor­zonego w ramach pro­jek­tu jako plat­formy edukacji i współpra­cy — dr inż. Urszu­la Smy­czyńs­ka, lek. med. Kon­rad Stawis­ki.

Zespół „Łódzkiego Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki Nowot­worów Głowy i Szyi”

  • Opublikowano: 15 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP