Aktualności

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Sesji Warsztatowej


Mamy przy­jem­ność zaprosić uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych regionu łódzkiego do uczest­nict­wa w Sesji Warsz­ta­towej dla Uczniów Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych 53 ogólnopol­skiej i 12 między­nar­o­dowej edy­cji Kon­fer­encji Naukowo — Szkole­niowej Juvenes Pro Med­i­c­i­na. Odbędzie się ona w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na ul. Pomorskiej 251. Udzi­ał w warsz­tat­ach jest bezpłat­ny i ma służyć zain­tere­sowa­niu uczniów nauka­mi bio­m­e­dy­czny­mi.

Link do strony kon­fer­encji — http://jpm.umed.pl/

Poniżej zna­j­du­je się lista dostęp­nych warsz­tatów wraz z odnośnika­mi do ich stron na por­talu Face­book. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona. Zapisy na warsz­taty zostaną otwarte w poniedzi­ałek (11 kwiet­nia) o godzinie 20.30 poprzez for­mu­la­rze google udostęp­nione na stronach wydarzeń.

W razie pytań proszę o kon­takt,

Mateusz Marynows­ki
Koor­dy­na­tor Lokalny ds. Edukacji Medycznej/ Local Offi­cer on Med­ical Edu­ca­tion

tel: +48 664 196 158 | e‑mail: lome@lodz.ifmsa.pl

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland / IFM­SA-Poland Local Com­mit­tee in Lodz

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP