Aktualności

Zaproszenie na EIT HEALTH InnoStars — INNOVATION DAY


 logotypy

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jako part­ner region­al­ny kon­sor­cjum EIT Health ma przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na wydarze­nie pt. EIT HEALTH InnoS­tars — INNOVATION DAY.

Spotkanie poświę­cone będzie real­i­zowanym pro­jek­tom w obszarze tem­aty­cznym – innowac­je na rzecz zdrowia i akty­wnego starzenia się. Prezen­tac­ja doty­chcza­sowych sukcesów na polu między­nar­o­dowym uwieńc­zona zostanie przed­staw­ie­niem i omówie­niem możli­woś­ci współpra­cy oraz per­spek­tywotrzy­ma­nia wspar­cia za pośred­nictwem pro­jek­tów planowanych na 2017 rok.  

W załączniku zna­jdą Państ­wo Agendę. Uprze­jmie prosimy o doko­nanie rejes­tracji on-line do 18 wrześ­nia 2016.

Załącznik: EIT Health — Inno­va­tion Day

  • Opublikowano: 7 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP