Aktualności

Zapraszamy na konferencję “Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie” — podsumowanie projektu HARC


Szanowni Państ­wo,

Mamy zaszczyt poin­for­mować, że 29 listopa­da br., w Auli Zachod­niej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbędzie się kon­fer­enc­ja pn. „Akty­wne życie i zdrowe starze­nie się w Łodzi i region­ie”.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału spotka­niu, którego celem jest pod­sumowanie pro­jek­tu Healthy Age­ing Research Cen­tre (HARC) real­i­zowanego przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w lat­ach 2013–2016 oraz przed­staw­ie­nie nowej inic­jaty­wy — Łódzkiego Ośrod­ka Ref­er­en­cyjnego powołanego do życia w ramach Europe­jskiego Part­nerst­wa Innowacji na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia się (Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing, EIP AHA).

Pro­jekt Healthy Age­ing Research Cen­tre (HARC), finan­sowany przez 7. Pro­gram Ramowy Komisji Europe­jskiej (REGPOT), sku­pi­ał inter­dyscy­pli­narne grupy badaw­cze Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaj­mu­jące się prob­lematyką zdrowia i chorób osób starszych. Pod­czas spotka­nia zostaną omówione osiąg­nię­cia pro­jek­tu, a także nowe inic­jaty­wy i możli­woś­ci współpra­cy z władza­mi mias­ta i regionu oraz part­nera­mi lokalny­mi w obszarze prob­lematy­ki poprawy zdrowia i jakoś­ci życia osób starszych.

Spotkanie adresowane jest do sze­rok­iego grona odbior­ców: przed­staw­icieli władz mias­ta, regionu, uczel­ni wyższych, a także firm i insty­tucji zain­tere­sowanych współpracą oraz wymi­aną dobrych prak­tyk w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się.

Będzie nam niezwyk­le miło goś­cić Państ­wa w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Dodatkowe infor­ma­c­je oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny zna­j­du­ją się na stron­ie www.harc.umed.pl

Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją tłu­macze­nie
Oso­ba do kon­tak­tu: Kinga Zel, e‑mail: kinga.zel@umed.lodz.pl, tel. 42 272 53 81

Akty­wne życie i zdrowe starze­nie się w Łodzi i region­ie
Miejsce: Aula Zachod­nia, Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne, ul. Pomors­ka 251 (wejś­cie od ul. Czechosłowack­iej)
11.30 – 12.00 – Kon­fer­enc­ja pra­sowa
12.00 – 13.00 – Lunch / Net­work­ing / Rejes­trac­ja

Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem — środowisko aka­demick­ie na rzecz zdrowego i akty­wnego starzenia się. Pod­sumowanie pro­jek­tu Healthy Age­ing Research Cen­tre (HARC)
13.00 – 14.45

13.00 – 13.10 — Otwar­cie spotka­nia – prof. Radzisław Kordek, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,  Witold Stępień Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego (TBC)
13.10 – 13.30 — Rozwi­ja­jąc ideę Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem —  Prof. Marek L. Kowal­s­ki, Koor­dy­na­tor Pro­jek­tu HARC REGPOT
13.30 – 13.45 — Współpra­ca i part­nerst­wa strate­giczne — Prof. Lucy­na A. Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi
13.45 – 14.00 — EIT Health InnoS­tars – prezen­tac­ja pro­jek­tu — Bal­azs Fur­jes, EIT Health InnoS­tars Direc­tor
14.00 – 14.30 — Syn­er­gies of EU funds. Seal of excel­lence — Dr Grze­gorz Ambroziewicz
14.30 – 14.45 — HARC, the First Excel­lence Cen­tre of Knowl­edge Pro­duc­tion to Sup­port Active and Healthy Age­ing in East­ern Europe — prof. Joao Mal­va, Uni­ver­si­ty of Coim­bra
14.45 – 15.00 — Prz­er­wa kawowa / Net­work­ing

Łódź i region – skutecz­na współpra­ca na rzecz zdrowego i akty­wnego starzenia
Prezen­tac­je part­nerów region­al­nych oraz inic­jatyw z obszaru „healthy age­ing”

Mod­er­a­tor: Mikołaj Gur­dała – EIT Health Innos­tars, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
15.00–17.00

15.00 – 15.15 — Europe­jskie Part­nerst­wa Innowacji na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia się — Łódz­ki Ośrodek Ref­er­en­cyjny — prezen­tac­ja pro­jek­tu – Elż­bi­eta Ceglars­ka, project man­ag­er, dorad­ca Prorek­to­ra ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi

15.15 – 16.00 — Łódz­ki Ośrodek Ref­er­en­cyjny – prezen­tac­ja part­nerów (TBC)
— Urząd Marsza­łkows­ki
— Urząd Mias­ta Łodzi
— Insty­tut Medy­cyny Pra­cy w Łodzi
— Eric­s­son / Ericpol
— Klaster Żyjmy Zdrowiej

16.00– 16.30 — Łódź Aka­demic­ka – dobre prak­ty­ki w obszarze zdrowego starzenia (TBC)
— Politech­ni­ka Łódz­ka – Elek­tron­i­ka Medy­cz­na w diag­nos­tyce, lecze­niu i reha­bil­i­tacji
- Uni­w­er­sytet Łódz­ki – Uni­w­er­sytec­ki Dom Senio­ra
- Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

16.30 – 17.00 — Możli­woś­ci finan­sowa­nia dla inic­jatyw aka­demic­kich na rzecz akty­wnego i zdrowego starzenia się w region­ie łódzkim — dyskus­ja

  • Opublikowano: 21 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP