Aktualności

Konferencja „Forum Internistów 2016”


Szanowni Państ­wo,
Koleżan­ki i Koledzy,

w imie­niu Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego mam zaszczyt zaprosić Państ­wa na Kon­fer­encję „Forum Internistów 2016”, która odbędzie się w dniu 29 październi­ka 2016 roku w Auli Zachod­niej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UM w Łodzi przy ul. Czechosłowack­iej 8/10.

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Klini­ka Chorób Wewnętrznych i Reha­bil­i­tacji Kar­di­o­log­icznej UM w Łodzi pod naukowym patronatem Odd­zi­ału Łódzkiego Towarzyst­wa Internistów Pol­s­kich.

W pro­gramie:

  1. wykłady wybit­nych nauczy­cieli aka­demic­kich, spec­jal­istów z poszczegól­nych dziedzin chorób wewnętrznych, autorów pub­likacji w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach medy­cznych
  2. ses­ja warsz­ta­towa
  3. prezen­tac­ja osiąg­nięć młodych naukow­ców

Celem kon­fer­encji jest przekazanie aktu­al­nej wiedzy opartej na zasadach EBM, nieod­zownej w codzi­en­nej prak­tyce lekarskiej. Sze­ro­ki wach­larz zagad­nień poruszanych w trak­cie wykładów i pan­eli dyskusyjnych z pewnoś­cią zain­tere­su­je nie tylko internistów, lecz również lekarzy węższych spec­jal­noś­ci, lekarzy rodzin­nych i rezy­den­tów.

Zaprasza­my do rejes­tracji

http://www.foruminternistow.viamedica.pl/1.2016/pl/Zaproszenie__5.html

 

Prze­wod­niczą­cy Odd­zi­ału Łódzkiego TIP i Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego

dr hab. n. med. Robert Irz­mańs­ki, prof. nadzw. UM

  • Opublikowano: 11 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP