Aktualności

Konferencja „Postępy w naukach o zdrowiu” połączoną z I Zjazdem Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu


Komitet Orga­ni­za­cyjny Kon­fer­encji naukowo-szkole­niowej: „Postępy w naukach o zdrow­iu” oraz I Zjaz­du Absol­wen­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza Oso­by zain­tere­sowane nowoś­ci­a­mi w naukach o zdrow­iu, Absol­wen­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu oraz Wydzi­ału i Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa na Kon­fer­encję naukowo-szkole­niową połąc­zoną z I Zjaz­dem Absol­wen­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, która odbędzie w dniu 21 kwiet­nia 2018 r. w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Pomors­ka 251, 92–213 Łódź.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: http://konferencja.wnoz.umed.pl

  • Opublikowano: 7 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP