Aktualności

Zaproszenie na wykład i bezpłatne konsultacje alergologiczne z okazji Międzynarodowego Dnia Pokrzywki


1 październi­ka 2023 – Między­nar­o­dowy Dzień Pokrzy­w­ki

1 październi­ka obchodz­imy po raz dziewią­ty Między­nar­o­dowy Dzień Pokrzy­w­ki (UDAY). W tym roku data ta przy­pa­da w niedzielę, dlat­ego obchody zostały prze­sunięte na piątek 29 wrześ­nia 2023. To dzień, w którym w cen­trum uwa­gi staw­iamy pac­jen­tów cier­pią­cych na to schorze­nie. Tegoroczne obchody mają na celu pod­niesie­nie świado­moś­ci na tem­at pokrzy­w­ki wśród pac­jen­tów, ich rodzin, lekarzy, przed­staw­icieli mediów oraz decy­den­tów.

Oce­nia się, że pokrzy­wka przewlekła wys­tępu­je u 1% pop­u­lacji ogól­nej zarówno w Europie, jak i USA, wys­tępu­je od 1,5- do 2‑krotnie częś­ciej u kobi­et niż u mężczyzn. Świąd, który stanowi domin­u­ją­cy objaw pokrzy­w­ki, jest trud­niejszy do zniesienia niż ból. Wiele badań wskazu­je na udzi­ał stre­su, rozu­mi­anego jako wytrące­nie orga­niz­mu ze stanu dynam­icznej równowa­gi, w prze­biegu pokrzy­w­ki przewlekłej. Pac­jent z pokrzy­wką przewlekłą jest częs­to zagu­biony i bezrad­ny, próbu­jąc dociec przy­czyn swo­jej choro­by mówi prof. Anna Zalews­ka-Janows­ka, kieru­ją­ca Zakła­dem Psy­cho­der­ma­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W tym roku orga­ni­za­torzy obchodów kładą duży nacisk na stacjonarne  oraz cyfrowe inic­jaty­wy w ramach UDAY.  Cen­trum Pokrzy­wkowe  (UCARE) i Ośrodek Diag­nos­ty­ki i Leczenia Ast­my i Alergii w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy­go­towały wykład pod tytułem „Pokrzy­wka przewlekła – skąd się bierze i jak ją leczyć”, który wygłosi dr Alek­san­dra Likońs­ka w piątek 29 wrześ­nia b.r. w Auli Zachod­niej CKD ul. Pomors­ka 251 w Łodzi. Wykład rozpocznie się o godzinie 14.00.

Od godziny 11.00 do 13.30 także w piątek 29 wrześ­nia b.r. zaprasza­my na wstęp­ne porady aler­go­log­iczne do Cen­trum Pokrzy­wkowego do budynku C5 (ul. Pomors­ka 251, Łódź). Oso­by zain­tere­sowane prosimy o kon­takt tele­fon­iczny pod numerem tele­fonu 42 675 73 30/09 w godz­i­nach 9.00–14.00 od poniedzi­ałku do piątku do 28.09.2023 włącznie lub emailowy na adres rkira@csk.umed.pl, gdzie dokony­wane będą zapisy. Kon­sul­tac­je będą prowadz­ić lekarze aler­golodzy: Pan Prof. Marcin Kurows­ki, kon­sul­tant wojew­ódz­ki w dziedzinie aler­gologii dla wojew­ództ­wa łódzkiego, Pani Prof. Alek­san­dra Wardzyńs­ka, kierown­ik Ośrod­ka Diag­nos­ty­ki i Leczenia Ast­my i Alergii CSK UM w Łodzi oraz Pro­fe­sor Anna Zalews­ka-Janows­ka, kierown­ik Zakładu Psy­cho­dermtologii UM w Łodzi.

Cen­trum Pokrzy­wkowe CSK w Łodzi należy do między­nar­o­dowej sieci Cen­trów Pokrzy­wkowych UCARE, która umożli­wia zrzes­zonym ośrod­kom akty­wny udzi­ał, na zasadach part­ner­s­kich, w dzi­ała­ni­ach naukowo-badaw­czych na świa­towym poziomie oraz w opra­cowywa­niu i skutecznej imple­men­tacji nowoczes­nych stan­dard­ów opie­ki nad pac­jen­tem z pokrzy­wką przewlekłą. Obec­nie wdrażane są dwie inic­jaty­wy – jed­na doty­czy pod­niesienia poziomu wiedzy wśród lekarzy prak­tyków, a dru­ga jest przez­nac­zona do edukacji i wspar­cia medy­cznego osób cho­ru­ją­cych na pokrzy­wkę przewlekłą. Inic­jaty­wy te umożli­wia­ją inter­dyscy­pli­narną, wieloośrod­kową współpracę lekarzy i pac­jen­tów.

 

Serdecznie zaprasza­my!

 

  • Opublikowano: 21 września 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP