Aktualności

Zaproszenie na wykład Petera Seebergera


Szanowni Państ­wo!

Dnia 23 maja br. goś­ciem Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiej Akademii Nauk i Cen­trum Badań Moleku­larnych i Makro­moleku­larnych PAN będzie Prof. Peter See­berg­er, Direc­tor at the Max-Planck Insti­tute for Col­loids and Inter­faces, Pots­dam, Ger­many i Pro­fes­sor at the Free Uni­ver­si­ty of Berlin.

Serdecznie zapraszam do wzię­cia udzi­ału w posiedze­niu Komisji ds. Współdzi­ała­nia Nauk Chemiczno-Bio­log­iczno-Medy­cznych przy Łódzkim Odd­ziale PAN, pod­czas którego

Prof. PETER SEEBERGER

wygłosi wykład pt.:
Pre­vent­ing and Fight­ing Infec­tious Dis­ease: Car­bo­hy­drate Vac­cines Made by Auto­mat­ed Gly­can Assem­bly and Con­tin­u­ous Flow Syn­the­sis of Malar­ia Drugs

Pro­fe­sor P. See­berg­er jako pier­wszy w świecie opra­cow­ał automaty­czną syn­tezę oligosachary­dów (wyko­rzys­tu­jąc m.in. reakcję zbadaną przez Prof. Alek­san­drę Skowrońską z CBMM PAN w Łodzi) i z sukce­sem rozwi­ja chemię i biologię tej klasy biopolimerów.

Posiedze­nie odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. (śro­da) o godz. 15:30 w Cen­trum Badań Moleku­larnych i Makro­moleku­larnych PAN w łodzi, ul. H. Sienkiewicza 112, sala 09 (parter, budynek A). Dostęp­ny jest park­ing zewnętrzny przy Insty­tu­cie.

Serdecznie zaprasza­my Państ­wa do wysłucha­nia wykładu.

Więcej infor­ma­cji

  • Opublikowano: 11 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP