Aktualności

Zaproszenie na wykład — Prof. ERIC WESTHOF


Szanowni Państ­wo,

W dni­ach 6–8 październi­ka 2017 r. goś­ciem Łódzkiego Odd­zi­ału PAN i Cen­trum Badań Moleku­larnych i Makro­moleku­larnych PAN w Łodzi będzie Prof. ERIC WESTHOF (Insti­tute of Mol­e­c­u­lar and Cel­lu­lar Biol­o­gy CNRS, Uni­ver­si­ty of Stras­bourg, France). Serdecznie zapraszam Państ­wa do wzię­cia udzi­ału w posiedze­niu Komisji ds. Współdzi­ała­nia Nauk Chemiczno-Bio­log­iczno-Medy­cznych przy Łódzkim Odd­ziale PAN, w ramach którego Prof. ERIC WESTHOF wygłosi wykład pt.: “The third genet­ic code”.

Posiedze­nie odbędzie się dnia 6 październi­ka 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w Cen­trum Badań Moleku­larnych i Makro­moleku­larnych PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112, Budynek A, Sala Kon­fer­en­cyj­na 08/09 (parter).

Pro­fe­sor E. West­hof jest świa­towej sławy auto­ry­tetem w zakre­sie biologii struk­tu­ral­nej kwasów nuk­leinowych i w poz­nawa­niu moleku­larnych pod­staw pro­ce­su przekazy­wa­nia infor­ma­cji gene­ty­cznej (odd­zi­ały­wa­nia tRNA – mRNA – rRNA). Jest członkiem EMBO, Akademii Europe­jskiej, Fran­cuskiej Akademii Nauk i Niemieck­iej Akademii Nauk LEOPOLDINA. Pełni funkcję Edy­to­ra dwóch prestiżowych cza­sop­ism dedykowanych chemii i biologii kwasów nuk­leinowych, Nucle­ic Acids Research i RNA Jour­nal.

Więcej infor­ma­cji…

  • Opublikowano: 22 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP