Aktualności

Zaproszenie na wykład Dr Sebastiana Glatta


Serdecznie zapraszam Członków Komisji ds. Współdzi­ała­nia Nauk Chemiczno-Bio­log­iczno-Medy­cznych przy Łódzkim Odd­ziale PAN na wykład, który wygłosi:

Dr Sebastian Glatt

Max Planck Research Group Leader
Małopol­skie Cen­trum Biotech­nologii (MCB)
Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki

p.t. Lost in Trans­la­tion — Revis­it­ing the tRNA Wob­ble Base

Dr Sebas­t­ian Glatt będzie Goś­ciem Insty­tu­tu Chemii Organ­icznej Politech­ni­ki Łódzkiej, a wykład odbędzie się w dniu 30 maja 2017  r.  (wtorek) o godz. 13.15 na Wydziale Chemicznym PŁ, w Sali Kon­fer­en­cyjnej A‑27 (Gmach Chemii, I p), ul. Żerom­skiego 116 (wejś­cie także od Ste­fanowskiego).

Serdecznie zapraszam w imie­niu włas­nym i Pani Prof. Elż­bi­ety Sochack­iej, Członk­i­ni naszej Komisji, orga­ni­za­tor­ki wiz­y­ty Dr Glat­ta w Łodzi.

 

Z poważaniem, 

Prof. dr hab. Bar­bara Nawrot
Prze­wod­niczą­ca Komisji

 

Wybrane pub­likac­je:

  1. Dau­den MI, Kosin­s­ki J, Kolaj-Robin O, Des­fos­s­es A, Ori A, Faux C, Hoff­mann NA,Onuma OF, Bre­unig KD, Beck M, Sachse C, Séraphin B, Glatt S, Müller CW. Archi­tec­ture of the yeast Elon­ga­tor com­plex. EMBO Rep. 2017 Feb;18(2):264–279.
  2. Glatt S, Zabel R, Kolaj-Robin O, Onu­ma OF, Baudin F, Grazi­adei A, Tav­er­ni­ti V, Lin TY, Bay­mann F, Séraphin B, Bre­unig KD, Müller CW. Struc­tur­al basis for tRNA mod­i­fi­ca­tion by Elp3 from Dehalo­coc­coides mccar­tyi. Nat Struct Mol Biol. 2016, Sep;23(9):794–802.
  3. Luna-Zuri­ta L, Stirn­i­mann CU, Glatt S, Kay­nak BL, Thomas S, Baudin F, Samee MA, He D, Small EM, Mileikovsky M, Nagy A, Hol­loway AK, Pol­lard KS, Müller CW, Bruneau BG. Com­plex Inter­de­pen­dence Reg­u­lates Het­erotyp­ic Tran­scrip­tion Fac­tor Dis­tri­b­u­tion and Coor­di­nates Car­dio­gen­e­sis. Cell. 2016 Feb 25;164(5):999‑1014.
  4. Hoff­mann NA, Jako­bi AJ, Moreno-Mor­cil­lo M, Glatt S, Kosin­s­ki J, Hagen WJ, Sachse C, Müller CW. Mol­e­c­u­lar struc­tures of unbound and tran­scrib­ing RNA poly­merase III. 2015 Dec 10;528(7581):231–6.
  5. Male G, von Appen A, Glatt S, Tay­lor NM, Cristo­vao M, Groetsch H, Beck M, Müller CW. Archi­tec­ture of TFIIIC and its role in RNA poly­merase III pre-ini­ti­a­tion com­plex assem­bly. Nat Com­mun. 2015 Jun 10;6:7387.
  6. Glatt S, Séraphin B, Müller CW. Elon­ga­tor: tran­scrip­tion­al or trans­la­tion­al reg­u­la­tor? Tran­scrip­tion. 2012 Nov-Dec;3(6):273–6.
  7. Glatt S, Alfieri C, Müller CW. Rec­og­niz­ing and remod­el­ing the nucle­o­some. Curr Opin Struct Biol. 2011 Jun;21(3):335–41.
  • Opublikowano: 26 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP