Aktualności

Zawody Symulacji Medycznych


Jeśli intere­su­jesz się tem­atyką związaną ze stana­mi zagroże­nia życia oraz symu­lacją medy­czną i chci­ałbyś rozwi­jać swo­je pas­je, zdoby­wać nowe umiejęt­noś­ci, ale przede wszys­tkim szukasz dodatkowych wrażeń i nie straszne Ci wyzwa­nia – zaprasza­my Cię do wzię­cia udzi­ału w Zawodach Symu­lacji Medy­cznych.

Zawody odbędą się 15 mar­ca 2017 r. Są one elim­i­nac­ja­mi do Ogólnopol­s­kich Zawodów Symu­la­cyjnych, które odbędą się w Katow­icach w dni­ach 18–19.05.2017 r.

W razie pytań zachę­camy do kon­tak­tu pod adresem: csm@umed.lodz.pl

Uwa­ga poje­dyncze oso­by, które poszuku­ją drużyny pros­zone są o kon­takt pod wskazanym powyżej adresem.

 

Załączni­ki:

Dane uczest­ni­ka UE
Oświad­cze­nie uczest­ni­ka UE
Tabela zgłoszeniowa
Zawody Symu­la­cyjne ogłosze­nie

  • Opublikowano: 8 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP