Aktualności

Zdobądź staż w ramach projektu EIT Food RIS Fellowships


30 stu­den­tów i absol­wen­tów z różnych środowisk eduka­cyjnych dostanie w ramach pro­jek­tu EIT Food RIS Fel­low­ships możli­wość odby­cia płat­nych 3‑miesięcznych staży w sek­torze rol­no-spoży­w­czym. Stype­ndyś­ci będą mieli okazję zdoby­cia prak­ty­cznych doświad­czeń i wzmoc­nienia umiejęt­noś­ci, w tym anal­i­ty­cznego myśle­nia i twór­czego rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Orga­ni­za­torzy przedłużyli czas oczeki­wa­nia na zgłoszenia do 15 maja 2018 r.

http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/ 

 

  • Opublikowano: 2 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP