Aktualności

I zebranie Koła Naukowego przy Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu UM w Łodzi


Jak połączyć akty­wność fizy­czną z pracą naukową?

Dowiesz się na I‑szym spotka­niu Koła Naukowego przy Zakładzie Metody­ki Naucza­nia Ruchu UM w Łodzi, które odbędzie się 9 listopa­da o godzinie 17.00 przy pl. Hallera 1, budynek 1C, sala 10–11. Spotkanie będzie miało charak­ter orga­ni­za­cyjny. Przed­staw­imy orga­ni­za­cję pra­cy Koła w roku aka­demickim 2017/2018, ter­miny oraz pro­ponowaną tem­atykę spotkań.

Zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów Fizjoter­apii.

Do zobaczenia!
Kon­takt: Katarzy­na Micha­lak, tel. 609–05-01–05

  • Opublikowano: 26 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP