Aktualności

Zespół badaczy Katedry i Kliniki Neurologii wyróżniony prestiżową nagrodą naukową Polskiej Akademii Nauk w roku 2015


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że w dniu 9 grud­nia 2015 odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród naukowych Wydzi­ału Nauk Medy­cznych Pol­skiej Akademii Nauk w roku 2015. Zespołową Nagrodę Wydzi­ałową za cykl prac doty­czą­cych badań z zakre­su neu­roim­munologii, w szczegól­noś­ci poszuki­wa­nia nowych metod ter­apii stward­nienia rozsianego przyz­nano prof. dr hab. Krzyszto­fowi Sel­ma­jowi, dr hab. Mar­ci­nowi Mycko, dr Aga­cie Wal­czak, dr hab. Mar­i­oli Świderek-Matysi­ak z Kat­edry i Klini­ki Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Nagrodę zespołowi wręczyli Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, wiceprezes PAN, Prof. dr hab. Witold Rużyłło, Dziekan Wydzi­ału V Nauk Medy­cznych PAN oraz Prof. dr hab. Janusz Komender, Prze­wod­niczą­cy Komisji Nagród Wydzi­ału V Nauk Medy­cznych PAN. Pub­likac­je zespołu Kat­edry i Klini­ki Neu­rologii, które zostały wyróżnione tą nagrodą, to:
1. Wal­czak A, Siger M, Ciach A, Szczepanik M, Sel­maj K. Trans­der­mal appli­ca­tion of myelin pep­tides in mul­ti­ple scle­ro­sis treat­ment. JAMA Neu­rol. 2013;70:1105–1109. (IF 7,288)
2. Matysi­ak M, For­t­ak-Michal­s­ka M, Szy­man­s­ka B, Orlows­ki W, Jurewicz A, Sel­maj K. MicroR­NA-146a neg­a­tive­ly reg­u­lates the immunoreg­u­la­to­ry activ­i­ty of bone mar­row stem cells by tar­get­ing prostaglandin E2 synthase‑2. J Immunol. 2013;190:5102–5109. (IF 5,264)
3. Mycko MP, Sli­win­s­ka B, Cichalews­ka M, Cwik­lin­s­ka H, Raine CS, Sel­maj KW. Brain gly­col­ipids sup­press T helper cells and inhib­it autoim­mune demyeli­na­tion. J Neu­rosci. 2014;34:8646–8658. (IF 7,348)

Infor­ma­c­ja na tem­at nagrody na stron­ie PAN:
http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia‑v/aktualnoci-wydziau/2643-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2015-roku

foto11
Na zdję­ciu, od lewej: Prof. Krzysztof Sel­maj, Prof. Witold Rużyłło, dr Aga­ta Wal­czak, dr hab. Marcin Mycko, dr hab. Mar­i­o­la Świderek-Matysi­ak, Prof. Bohdan Lewartows­ki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP