Aktualności

Zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Jakuba Fichny i dr. n. med. Macieja Sałagi otrzymał finansowanie na badania w ramach Programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Wniosek złożony przez prof. dr. hab. Jaku­ba Fich­nę i dr. n. med. Macie­ja Sałagę z Zakładu Bio­chemii Między­wydzi­ałowej Kat­edry Chemii i Bio­chemii Medy­cznej znalazł się w czołów­ce ustalonej przez pan­elistów listy rankingowej, a tym samym w gronie lau­re­atów konkur­su w pro­gramie TEAM Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej.

Do czwartego konkur­su w pro­gramie TEAM złożono 47 wniosków. Pro­jekt prof. Fich­ny i dr. Sała­gi jest jed­nym z 11 wyróżnionych. Dofi­nan­sowanie pro­jek­tu wynosi 3 149 081 zł.

https://www.fnp.org.pl/konkursy-w-programach-team-team-tech-oraz-core-facility-rozstrzygniete/

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 19 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP