Aktualności

Zestawienie zbliżających się wydarzeń i wiadomości dotyczących projektów międzynarodowych


Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się  z zestaw­ie­niem zbliża­ją­cych się  wydarzeń i  wiado­moś­ci doty­czą­cych pro­jek­tów między­nar­o­dowych.

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy,  iż ist­nieje możli­wość  zgłasza­nia  swoich nowych pomysłów na pro­jek­ty między­nar­o­dowe za pośred­nictwem for­mu­la­rza zgłoszeniowego na stron­ie:

https://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/submit-your-project-idea/

For­mu­la­rz  należy wypełnić w języku ang­iel­skim.

W razie jakichkol­wiek pytań prosimy o kon­takt +42 272 54 39.

Har­mono­gram

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

  • Opublikowano: 29 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP