Aktualności

Zgłoś się do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki


Kobi­ety w nauce odnoszą sukcesy, a ich bada­nia od lat rewolucjonizu­ją świat. Aby pod­nieść wciąż jeszcze niską świado­mość społeczną ich dokon­ań, od 16 lat real­i­zowany jest pro­gram L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki. Na stron­ie www.lorealdlakobietinauki.pl przyj­mowane są zgłoszenia do 16. edy­cji pro­gra­mu. Przesyła­jąc aplikację, pol­skie badacz­ki mają możli­wość otrzy­ma­nia stype­ndi­um oraz szan­sę na rozpro­mowanie swo­jej dzi­ałal­noś­ci naukowej. Przyj­mowanie zgłoszeń potr­wa do 24 czer­w­ca 2016 r.

O stype­ndi­um mogą ubie­gać się kobi­ety prowadzące bada­nia z zakre­su sze­roko poję­tych nauk
o życiu, m.in. medy­cyny, biologii, chemii, fizy­ki, biotech­nologii, matem­aty­ki czy infor­maty­ki. W tym roku po raz pier­wszy, poza dok­toran­tka­mi i habil­i­tan­tka­mi, możli­wość o ubie­ganie się o stype­ndi­um mają także stu­den­t­ki na etapie przy­go­towywa­nia pra­cy mag­is­ter­skiej. Stype­n­dia są przyz­nawane w trzech kat­e­go­ri­ach: 3 stype­n­dia habil­i­ta­cyjne po 35 000 zł, 2 stype­n­dia dok­toranck­ie po 30 000 zł i 1 mag­is­ter­skie w wysokoś­ci 20 000 zł. Celem pro­gra­mu jest pro­mowanie osiąg­nięć kobi­et naukow­ców, a dzię­ki temu zachęce­nie ich do kon­tynu­acji prac zmierza­ją­cych do roz­wo­ju nau­ki.

Pro­gram L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki orga­ni­zowany jest w Polsce od 2000 roku. Od 2001 roku part­nerem Pro­gra­mu jest Pol­s­ki Komitet ds. UNESCO a od 2013 roku także Min­is­ter­sto Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. W trak­cie 15 doty­chcza­sowych edy­cji, wyróżnionych zostało już 75 kobi­et-naukow­ców. Nagrodę w pro­gramie przyz­na­je Jury składa­jące się z 16 wybit­nych oso­bis­toś­ci naukowych, reprezen­tu­ją­cych różne dyscy­pliny naukowe i ośrod­ki badaw­cze z całej Pol­s­ki, pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=Da5KxKz6OBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cdZl3i-LkPs&feature=youtu.be

  • Opublikowano: 23 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP