Aktualności

Zielone EXPO 2024 — konferencja prasowa


19 lutego w Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­cznym odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa, zor­ga­ni­zowana przez Urząd Mias­ta Łodzi, doty­czą­ca starań Mias­ta o orga­ni­za­cję EXPO 2024 — Nature of the city — Natu­ra Mias­ta.

W spotka­niu wzięli udzi­ał m.in. :
— Prezy­dent Mias­ta Łodzi, Han­na Zdanows­ka
— Marsza­łek Wojew­ództ­wa, Witold Stępień
— Agniesz­ka Żukows­ka, Prezes Agencji Roz­wo­ju Zie­leni
— Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, prof. Antoni Różal­s­ki
— Rek­tor Politech­ni­ki Łódzkiej, prof. Sła­womir Wiak
— Rek­tor naszej Uczel­ni, prof. Radzisław Kordek
— Woj­ciech Wróblews­ki, Prezes Związku Szkółkarzy Pol­s­kich, członek AIPH, orga­ni­za­cji między­nar­o­dowej o kluc­zowym znacze­niu dla aplikacji.

Pod­czas spotka­nia zostały przed­staw­ione główne założe­nia pro­jek­tu EXPO 2024 Łódź — Pol­s­ka doty­czące pod­noszenia jakoś­ci życia w mias­tach i zrównoważonego roz­wo­ju dzię­ki rewital­iza­cji, poszanowa­niu i świadomemu korzys­ta­niu ze środowiska poprzez orga­ni­za­cję wys­tawy typu Hor­ti­cul­tur­al EXPO. Przy­bliżono również kole­jne etapy przy­go­towywa­nia wniosku oraz pro­ce­dury aplika­cyjnej.

Z uwa­gi na plany, zagospo­darowa­nia w ramach pro­jek­tu, częś­ci terenów wys­taw­i­en­niczych, sąsiadu­ją­cych z kam­pusem CKD, mamy nadzieję, że inic­jaty­wa poz­woli nie tylko uporząd­kować i nadać zupełnie nowy wymi­ar zie­leni miejskiej w rewital­i­zowanym obszarze, ale przede wszys­tkim uwzględ­ni niezbędne potrze­by Uczel­ni i Szpi­ta­la w zakre­sie infra­struk­tu­ry i posi­adanych nieru­chomoś­ci.

EXPO 2024 Gramy Dalej

  • Opublikowano: 19 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP