Aktualności

Zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych


22 lip­ca na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi odbył się zjazd założy­ciel­sko-wybor­czy Dok­toranck­iego Forum Uczel­ni Medy­cznych (DFUM).  Jest to ogólnopol­s­ka inic­jaty­wa mają­ca na celu współpracę, inte­grację i reprezen­towanie środowiska młodych naukow­ców z uczel­ni medy­cznych.
Inic­ja­torem wydarzenia był obec­ny Pełnomoc­nik Zarzą­du ds. Uczel­ni Medy­cznych Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów.
W spotka­niu uczest­niczyli przed­staw­iciele samorządów dok­toran­tów uczel­ni należą­cych do Kon­fer­encji Rek­torów Aka­demic­kich Uczel­ni Medy­cznych (KRAUM).
Swo­ją obec­noś­cią wydarze­nie uświet­nił Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  – prof. Tomasz Kost­ka oraz Zarząd Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów.
Na mocy uch­walonego Statu­tu członka­mi Dok­toranck­iego Forum Uczel­ni Medy­cznych zostały następu­jące uczel­nie:

 • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi,
 • Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, Col­legium Medicum w Byd­goszczy,
 • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Lublin­ie,
 • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Białym­stoku,
 • Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Piastów Śląs­kich we Wrocław­iu,
 • Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu,
 • Śląs­ki Uni­w­er­sytet Medy­czny w Katow­icach,
 • Gdańs­ki Uni­w­er­sytet Medy­czny.

Jed­nocześnie del­e­gaci wybrali władze DFUM na dwulet­nią kadencję:

 • Prze­wod­niczą­cy – lek. Mateusz Kowal­czyk (Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi),
 • I Wiceprze­wod­niczą­ca – mgr Anna Kuk­lińs­ka (Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu),
 • II Wiceprze­wod­niczą­cy – mgr Woj­ciech Stem­plows­ki (Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, Col­legium Medicum w Byd­goszczy).

Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie Państ­wo na ofic­jal­nym pro­filu DFUM na face­booku.
Wszys­tkim obec­nym grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów oraz owoc­nej współpra­cy.

 • Opublikowano: 24 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP