Aktualności

Złote medale nagrodą i wyrazem szacunku dla twórców innowacji w farmacji i medycynie oraz stypendia dla naukowców ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska


Już po raz pią­ty firmy i naukow­cy pracu­ją­cy nad przeło­mowy­mi rozwiąza­ni­a­mi w far­ma­cji i medy­cynie mogą zgłaszać się do prestiżowego konkur­su Prix Galien Pol­s­ka. Aplikac­je przyj­mowane są do 22 czer­w­ca 2018, a medal Prix Galien moż­na zdobyć w sześ­ciu kat­e­go­ri­ach.

Prix Galien Pol­s­ka jest kra­jową edy­cją prestiżowego między­nar­o­dowego konkur­su Prix Galien, który nagradza i pro­mu­je innowac­je w dziedzinie medy­cyny, far­ma­cji oraz tech­nologii ułatwia­ją­cych diag­nos­tykę oraz lecze­nie. Stanowi wyróżnie­nie dla przeło­mowych dokon­ań i odkryć naukow­ców.

Konkurs Prix Galien na świecie orga­ni­zowany jest od blisko 50 lat. Co dwa lata odby­wa się edy­c­ja Prix Galien Inter­na­tion­al, wyła­ni­a­ją­ca spośród zwycięzców z 15 kra­jów, najbardziej innowa­cyjny pro­dukt lub wyrób medy­czny w skali glob­al­nej. His­to­ria Prix Galien to his­to­ria nowoczes­nej medy­cyny, a medal przyz­nawany w konkur­sie porówny­wany jest do Nagrody Nobla.

Prix Galien Pol­s­ka to pracu­ją­ca pod prze­wod­nictwem prof. Cezarego Szczy­li­ka, wybit­nego onkolo­ga i hema­tolo­ga, eli­tar­na kapituła 13 wybit­nych pro­fe­sorów – prezesów towarzys­tw medy­cznych i dyrek­torów klinik, którzy wierzą w konieczność sze­rok­iego pro­mowa­nia prawdzi­wych innowacji. Surowe kry­te­ria wyboru lau­re­atów są pod­stawą do wyłonienia i nagrodzenia tylko najlep­szych osiąg­nięć.

W V edy­cji medal Prix Galien Pol­s­ka zdobyć moż­na w następu­ją­cych kat­e­go­ri­ach:

  1. Innowa­cyjny ory­gi­nal­ny pro­dukt leczniczy
  2. Gen­eryczny pro­dukt leczniczy z ele­men­ta­mi innowacji
  3. Innowa­cyjne odkrycie naukowe
  4. Innowa­cyjny wyrób medy­czny
  5. E‑zdrowie
  6. Innowa­cyj­na kam­pa­nia zdrowot­na

Gorą­co zapraszam do zgłasza­nia się do Prix Galien Pol­s­ka. Zadaniem nagrody jest wyraże­nie sza­cunku i dowartoś­ciowanie intelek­tu­al­nego wysiłku uczonych i twór­ców rozwiązań popraw­ia­ją­cych stan zdrowia pac­jen­tów w Polsce i na całym świecie – mówi prof. dr hab. Cezary Szczy­lik, Prze­wod­niczą­cy Kapituły Prix Galien Pol­s­ka. – Na nagrodę mają szan­sę te zgłoszenia, które fak­ty­cznie niosą za sobą zmi­anę w obszarze medy­cyny, far­ma­cji i ochrony zdrowia: będące innowacją ter­apeu­ty­czną leki o najsz­er­szym zasięgu i najwięk­szej efek­ty­wnoś­ci, a także odkrycia naukowe rodz­imych badaczy czy innowa­cyjne wyro­by medy­czne. Kapituła wyróżni również kam­panie społeczne o tem­atyce zdrowot­nej. W tym roku po raz pier­wszy na nagrodę mają też szan­sę lecznicze pro­duk­ty gen­eryczne wnoszące dodatkową wartość w sto­sunku do ory­gi­nal­nego leku oraz nowoczesne rozwiąza­nia z zakre­su e‑zdrowia.

Aplikac­je moż­na składać za pomocą plat­formy zgłoszeniowej on-line do 22 czer­w­ca 2018 na stron­ie https://prixgalien.pl

Kapituła przyz­na również nagrodę uzna­nia Pro Bono Humanum dla oso­by lub orga­ni­za­cji mającej przeło­mowy wkład w dziedz­inę ochrony zdrowia w Polsce.

Pod­czas gali już po raz czwarty przyz­nane zostanie stype­ndi­um Prix Galien Pol­s­ka dla młodego naukow­ca do 25 roku życia. Stype­ndi­um wynoszące 10 000 zł otrzy­ma oso­ba, która może wykazać się dorobkiem naukowym. Stype­ndi­um Prix Galien Pol­s­ka nagradza badaczy sto­ją­cych na początku swo­jej dro­gi naukowej za ory­gi­nalne i innowa­cyjne bada­nia w dziedzinie medycyny/farmacji/biotechnologii lub tech­nologii wspo­ma­ga­jącej medy­cynę. Pozwala ono na dofi­nan­sowanie ich dal­szej dzi­ałal­noś­ci badaw­czej i eduka­cyjnej, zachę­ca­jąc tym samym do kon­tyn­uowa­nia kari­ery w nauce. Wspieranie początku­ją­cych badaczy, a tym samym pol­skiej nau­ki, jest jed­ną z mis­ji Prix Galien Pol­s­ka, czyniąc jed­nocześnie pol­ską edy­cję konkur­su wyjątkową na tle wszys­t­kich 15 kra­jów, w których jest przyz­nawana nagro­da Gale­na.

W ramach V edy­cji konkur­su Prix Galien Pol­s­ka zostanie ponown­ie przyz­nane stype­ndi­um naukowe Ambasady Francji w Polsce oraz Insty­tu­tu Fran­cuskiego za bada­nia z zas­tosowa­ni­a­mi ter­apeu­ty­czny­mi. Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukow­ców do 45 roku życia, posi­ada­ją­cych tytuł dok­to­ra, pol­skie oby­wa­telst­wo oraz prowadzą­cych bada­nia w pol­s­kich lab­o­ra­to­ri­ach (również w ramach fran­cusko-pol­skiej współpra­cy naukowej). Rezul­tatem badań musi być innowa­cyjne odkrycie naukowe z zakre­su chemii far­ma­ceu­ty­cznej, biotech­nologii, diag­nozy czy mate­ri­ałów dla medy­cyny, mające potenc­jalne zas­tosowa­nia w dziedzinie ter­apii medy­cznej. Nagrodą jest miesięczny pobyt badaw­czy we Francji w pub­licznym lub pry­wat­nym lab­o­ra­to­ri­um i stype­ndi­um w wysokoś­ci 1700 €.

Orga­ni­za­torem konkur­su jest Fun­dac­ja na Rzecz Innowacji w Far­ma­cji i Medy­cynie, a patronatem hon­orowym objęły go Ambasa­da Francji i Ambasa­da Luk­sem­bur­ga w Polsce oraz Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, które w tej edy­cji jest również Part­nerem Mery­to­rycznym.

Szczegółowe infor­ma­c­je o nagrodzie i stype­n­di­ach zna­j­du­ją się na stron­ie https://prixgalien.pl. Rozstrzyg­nię­cie konkur­su odbędzie się w listopadzie 2018 r. pod­czas uroczys­tej cer­e­monii finałowej w Warsza­w­ie.

Więcej infor­ma­cji:
Mar­ta Godlews­ka-Gos­ka
Dyrek­tor Prix Galien Pol­s­ka
m.godlewska-goska@prixgalien.pl
+ 48 887 444 467

 

O PRIX GALIEN:
Nagro­da Prix Galien przyz­nawana jest jako dowód uzna­nia dla autorów innowa­cyjnych pro­duk­tów leczniczych ofer­owanych przez firmy far­ma­ceu­ty­czne, wyrobów medy­cznych, a także stanowi wyróżnie­nie dla przeło­mowych dokon­ań i odkryć naukow­ców. Konkurs ma charak­ter między­nar­o­dowy i jest przeprowadzany w 15 kra­jach, między inny­mi: Francji, Wielkiej Bry­tanii, Bel­gii i Luk­sem­bur­gu, Niem­czech, Stanach Zjed­noc­zonych oraz Kanadzie. Co dwa lata odby­wa się edy­c­ja między­nar­o­dowa, wyła­ni­a­ją­ca spośród lokalnych zwycięzców innowa­cyjny pro­dukt w skali glob­al­nej. Twór­cą Prix Galien jest fran­cus­ki far­ma­ceu­ta Roland Mehl, który ufun­dował nagrodę w 1970 roku. Z cza­sem zyskała ona prestiż na całym świecie i obec­nie stanowi jed­no z najważniejszych wyróżnień, jakie moż­na zdobyć w dziedzinie far­ma­cji i medy­cyny.

W Polsce nagro­da przyz­nawana jest od 2012 roku. Dotąd Prix Galien Pol­s­ka wyróżniła 21 lau­re­atów, wśród których są między­nar­o­dowe firmy far­ma­ceu­ty­czne oraz polscy badacze i naukow­cy. Insty­tut Fizjologii i Patologii Słuchu, nagrod­zony w 2012, roku został również lau­re­atem Prix Galien Inter­na­tion­al.

  • Opublikowano: 8 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP