Aktualności

Zmarł gen. prof. zw. nauk medycznych Henryk Chmielewski


Z przykroś­cią zaw­iadami­amy, że 22 mar­ca 2018 roku, w wieku 83 lat, odszedł gen. prof. zw. nauk medy­cznych Hen­ryk Chmielews­ki.

Hen­ryk Mikołaj Chmielews­ki urodz­ił się 10 wrześ­nia 1934 roku w Myszyńcu. Do szkoły pod­sta­wowej i śred­niej im. Jana Dłu­gosza uczęszczał we Włocławku, a Liceum im. Bolesława Chro­brego ukończył w Gnieźnie w 1952 roku. W tym też roku rozpoczął stu­dia medy­czne na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w ramach Fakul­te­tu Wojskowo-Medy­cznego.

W 1962 roku uzyskał I stopień spec­jal­iza­cji z medy­cyny lot­niczej, a w 1963 roku – I stopień z neu­rologii. W październiku 1966 roku uzyskał spec­jal­iza­cję II stop­nia z neu­rologii, a niespeł­na dwa miesiące później stopień naukowy dok­to­ra nauk medy­cznych na pod­staw­ie rozprawy nt. „Zachowanie się ester­azy choli­nowej i wid­ma elek­tro­fore­ty­cznego białek surow­icy krwi pod wpły­wem leczenia woda­mi radoczyn­ny­mi chorych z rwą kul­szową”.

Za całok­sz­tałt dorobku naukowego i rozprawę habil­i­ta­cyjną nt. „Bada­nia elek­tro­miograficzne odruchu dło­niowo
— bród­kowego” Rada Wydzi­ału Lekarskiego WAM nadała Mu w 1974 roku stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego w dziedzinie neu­rologii.

W sty­czniu 1973 roku powołany został do pełnienia obow­iązków kierown­i­ka Klini­ki Neu­ro­log­icznej WAM, a od 1974 wyz­nac­zony na to stanowisko.

W lat­ach 1974 – 1977 powołany został na zastępcę kierown­i­ka Insty­tu­tu Narządów Zmysłów WAM. Od 1977 do 1985 roku był prodziekanem ds. nau­ki Wydzi­ału Lekarskiego WAM. W roku 1982 za całok­sz­tałt dzi­ałal­noś­ci naukowej Rada Państ­wa nadała płk doc. dr n. med. Hen­rykowi Chmielewskiemu tytuł pro­fe­so­ra nadzwycza­jnego nauk medy­cznych. W lat­ach 1985 – 1987 został powołany na stanowisko Prorek­to­ra ds. Szkole­nia i ds. Klin­icznych WAM.

W dniu 7 lutego1991 roku objął stanowisko Komen­dan­ta – Rek­to­ra Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi. W 1990 roku z rąk Prezy­den­ta RP Lecha Wałęsy otrzy­mał nom­i­nację na stopień pro­fe­so­ra zwycza­jnego, a w listopadzie 1991 roku został mianowany gen­er­ałem bry­gady.

Gen. prof. Hen­ryk Chmielews­ki wraz z rek­torem Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego prof. Michałem Sew­eryńskim doprowadzili do inte­gracji uczel­ni łódz­kich, orga­nizu­jąc wspólne inau­gu­rac­je roku aka­demick­iego z prze­jś­ciem po uli­cach Łodzi orsza­ku z Sen­ata­mi uczel­ni. Tego typu inic­jaty­wa spotkała się z dużym aplauzem społeczeńst­wa Łodzi.

Wyk­sz­tał­cił kil­ka pokoleń lekarzy oraz pra­cown­ików nau­ki. Był pro­mo­torem wielu zakońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich i opiekunem prze­wodów habil­i­ta­cyjnych. Recen­zował w postępowa­ni­ach o nadanie tytułu pro­fe­so­ra, rozprawach habil­i­ta­cyjnych, prze­wodach dok­tors­kich. Prof. H. Chmielews­ki był autorem kilku rozdzi­ałów książek naukowo-pop­u­larnych.

Za całok­sz­tałt swo­jej dzi­ałal­noś­ci gen. prof. zw. dr hab. med. Hen­ryk Chmielews­ki był wielokrot­nie wyróż­ni­any m.in. Krzyżem Koman­dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol­s­ki (2003), Koman­dorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Pol­s­ki (1997), Ofi­cer­skim Krzyżem OOP (1986), Kawaler­skim Krzyżem OOP (1981), Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi, Zło­tym i Sre­brnym Medalem „Za Zasłu­gi dla Obron­noś­ci Kra­ju”, Zło­tym i Sre­brnym Medalem „Siły Zbro­jne w Służ­bie Ojczyzny”, Medalem Edukacji Nar­o­dowej, Zasłużony Lekarz, Krysz­tałowe Serce – odz­nacze­nie PCK, Zło­ta, Sre­br­na Odz­na­ka PCK, Order Uśmiechu (1997), nadawany przez dzieci, Order im. Jor­dana, Odz­nacze­nie Watykańskie „Pro Eccle­sia et Pon­tif­ice”.

W dniu 6 sty­cz­nia 1998 roku gen. prof. Hen­ryk Chmielews­ki ze wzglę­du na wiek przekazał obow­iąz­ki Komen­dan­ta – Rek­to­ra pułkown­ikowi Janowi Cho­j­nack­iemu. W dniu 27 sty­cz­nia 1998 roku rozliczył się z wojskiem, prze­chodząc w stan spoczynku. Po prze­jś­ciu do „cywila” Rek­tor Wojskowej Akademii Medy­cznej zatrud­nił prof. zw. dr hab. med. Hen­ry­ka Chmielewskiego na eta­cie pro­fe­so­ra zwycza­jnego z powierze­niem Mu obow­iązków kierown­i­ka Klini­ki. Po pow­sta­niu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Rek­tor UM w Łodzi — prof. dr hab. Andrzej Lewińs­ki powołał Go do pra­cy jako kierown­i­ka Klini­ki. Został zatrud­niony jako pro­fe­sor zwycza­jny przy Kat­e­drze Neu­rologii gdzie pra­cow­ał do koń­ca.

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe rozpoczną się mszą św. 28 mar­ca 2018 roku (śro­da) o godzinie 12.00
w koś­ciele pw. św. Jerzego w Łodzi przy uli­cy Jerzego 9.

Po mszy nastąpi odprowadze­nie zmarłego na cmen­tarz wojskowy w Łodzi przy uli­cy Wojs­ka Pol­skiego 149.

  • Opublikowano: 23 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP