Aktualności

Zmarł płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński


W dniu 5 sty­cz­nia 2018 roku odszedł od nas człowiek wielkiego ser­ca, wielo­let­ni pra­cown­ik Wojskowej Akademii Medy­cznej płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krys­t­ian Żołyńs­ki – kierown­ik Klini­ki Orto­pe­dii z Odd­zi­ałem Reha­bil­i­tacji Poura­zowej oraz kierown­ik Kat­edry Orto­pe­dii, Trau­ma­tologii i Reha­bil­i­tacji Poura­zowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krys­t­ian Żołyńs­ki urodz­ił się 24 czer­w­ca 1946 roku w Runowie. W 1971 r. ukończył z wyróżnie­niem Wydzi­ał Lekars­ki Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi. W 1972 r. pod­jął pracę na stanowisku asys­ten­ta Klini­ki Chirurgii Ura­zowej i Orto­pe­dii w Szpi­talu Klin­icznym WAM w Łodzi prze­chodząc wszys­tkie szczeble kari­ery zawodowej do kierown­i­ka Klini­ki i Komen­dan­ta Insty­tu­tu Chirurgii. W 2002 r. objął stanowisko kierown­i­ka Klini­ki Orto­pe­dii z Odd­zi­ałem Reha­bil­i­tacji Poura­zowej i kierown­i­ka I Kat­edry Orto­pe­dii i Trau­ma­tologii Wydzi­ału Fizjoter­apii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W 2008 r. po reor­ga­ni­za­cji Kat­edry został kierown­ikiem Kat­edry Orto­pe­dii, Trau­ma­tologii i Reha­bil­i­tacji Poura­zowej i Klini­ki Orto­pe­dii Wydzi­ału Fizjoter­apii. W 1974 r. uzyskał I stopień spec­jal­iza­cji z orto­pe­dii i trau­ma­tologii narzą­du ruchu, w 1977 r. II stopień. Pon­ad­to posi­adał spec­jal­iza­cję z orga­ni­za­cji ochrony zdrowia wojsk (1997 r.) i medy­cyny sportowej (1999 r.) i reha­bil­i­tacji medy­cznej (2002 r.). W 1977 r. dok­to­ry­zował się, a habil­i­tował w 1983 r. W 1990 r. uzyskał tytuł naukowy pro­fe­so­ra nauk medy­cznych, a w 1994 r. stanowisko pro­fe­so­ra zwycza­jnego WAM. Bada­nia kon­cen­trował na immunopa­tologii zapaleń koś­ci, immunoter­apii, lecze­niu oper­a­cyjnym oraz rekon­strukcji poza­pal­nych ubytków koś­ci, allo­plas­tyce stawów biodrowych i kolanowych, obraże­ni­ach narzą­du ruchu wys­tępu­jące w warunk­ach służ­by wojskowej, nowot­worach w obrę­bie układu narzą­du ruchu. Sied­miokrot­nie nagradzany nagro­da­mi naukowy­mi Rek­to­ra WAM za prace naukowe. Odz­nac­zony Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, Medalem im. Adama Grucy przyz­nanym przez Zarząd PTOiTr.

Cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbędzie się dnia 11.01.2018 (czwartek) o godz. 12:00 na Cmen­tarzu Nowym w Jele­niej Górze.

  • Opublikowano: 10 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP