Aktualności

Zmarł prof. dr hab. n. med. Julian Liniecki


Z przykroś­cią zaw­iadami­amy, że 25 listopa­da 2017 roku zmarł prof. dr hab. n. med. Julian Lin­iec­ki.

Pro­fe­sor Lin­iec­ki urodz­ił się 13 mar­ca 1930 roku w Łodzi w rodzinie lekarskiej. Po ukończe­niu szkoły śred­niej, pod­jął stu­dia medy­czne w Uni­w­er­syte­cie Łódzkim, uwieńc­zone w 1953 roku dyplomem z wyróżnie­niem. W 1959 roku otrzy­mał stopień naukowy dok­to­ra nauk medy­cznych, a w 1967 dok­to­ra habil­i­towanego. Tytuł i stanowisko pro­fe­so­ra nadzwycza­jnego otrzy­mał w 1974 roku,  zaś tytuł i stanowisko pro­fe­so­ra zwycza­jnego w 1988 roku.

W lat­ach 1953–1973 pra­cow­ał w Insty­tu­cie Medy­cyny Pra­cy  w Łodzi, gdzie zaj­mował stanowiska: adi­unk­ta, kierown­i­ka Zakładu Ochrony Radi­o­log­icznej, wicedyrek­to­ra Insty­tu­tu.

W 1973 roku prof. Julian Lin­iec­ki pod­jął pracę w łódzkiej Akademii Medy­cznej. Początkowo był kierown­ikiem Zakładu Patologii Ogól­nej (1973–1974), a od 1974 roku aż do prze­jś­cia na emery­turę (w 2000 roku) kierował Zakła­dem Medy­cyny Nuk­learnej. W lat­ach 1992- 2000 był równocześnie dyrek­torem Insty­tu­tu Radi­ologii.

Prof. Julian Lin­iec­ki był dwukrot­nie prodziekanem Wydzi­ału Lekarskiego i przez 3 kadenc­je prorek­torem Akademii Medy­cznej w Łodzi (ds. roz­wo­ju uczel­ni — w lat­ach 1981–1982 oraz ds. nau­ki i współpra­cy z zagranicą — w lat­ach 1990–1996).

W lat­ach 1964–66 i 1978–1986 był jed­nym z ekspertów Komite­tu Naukowego ONZ  ds. Bada­nia Skutków Promieniowa­nia Ato­m­owego (UNSCEAR). Przez wiele lat był też ekspertem IAEA (Między­nar­o­dowa Agenc­ja Energii Ato­m­owej, w lat­ach 1978–1994 był członkiem Rady Naukowej przy Min­istrze Zdrowia i Opie­ki Społecznej. Lau­re­at licznych nagród Rek­to­ra Akademii Medy­cznej i Min­is­tra Zdrowia. Posi­adał wiele odz­naczeń państ­wowych i resor­towych, w tym Krzyż Koman­dors­ki Orderu Odrodzenia Pol­s­ki.

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się 29 listopa­da (śro­da) o godzinie 11.45 na cmen­tarzu rzym­skoka­tolickim na Dołach, uli­ca Smut­na 6.

  • Opublikowano: 28 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP