Aktualności

Zmarł prof. dr n. med. Janusz Zasłonka


Z głębokim żalem zaw­iadami­amy, że w dniu 29 sty­cz­nia,  odszedł od nas prof. dr n. med. Janusz Zasłon­ka — absol­went Akademii Medy­cznej w Łodzi, wielo­let­ni Kierown­ik I Kat­edry Kar­di­ologii i Kar­diochirurgii, wybit­ny lekarz, nauczy­ciel aka­demic­ki, odd­any kole­ga, który przez całe swo­je życie niósł pomoc innym.

Pamięć o Nim pozostanie z nami na zawsze.

Rek­tor
prof. Paweł Górs­ki

 

WSPOMNIENIE
PROF. DR HAB. N. MED. JANUSZ ZASŁONKA

W  dniu 29 sty­cz­nia 2016 roku odszedł od nas Prof. dr hab. n. med. Janusz Zasłon­ka, znany kar­diochirurg, ped­a­gog, wychowaw­ca adep­tów sztu­ki lekarskiej, człowiek nietuzinkowy.

Ścieżkę roz­wo­ju naukowo-zawodowego rozpoczął po ukończe­niu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w roku 1958. Kole­jne szczeble kari­ery zawodowej zdoby­wał w lat­ach: 1967 — stopień dok­to­ra nauk medy­cznych; 1981- stopień dok­to­ra habil­i­towanego; 1991- tytuł naukowy pro­fe­so­ra nauk medy­cznych; 1998 — stanowisko pro­fe­so­ra zwycza­jnego. Spec­jal­iza­cję z torakochirurgii uzyskał z wynikiem celu­ją­cym w 1968 roku, a z kar­diochirurgii w roku 1994.

W kwiet­niu 1984 roku powołany na stanowisko Kierown­i­ka Klini­ki Kar­diochirurgii Insty­tu­tu Kar­di­ologii Akademii Medy­cznej w Łodzi; w lat­ach 2003–2006, z chwilą rozpoczę­cia dzi­ałal­noś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kierował I Kat­e­drą Kar­di­ologii i Kar­diochirurgii.

Przez wiele lat pełnił funkcję kon­sul­tan­ta wojew­ódzkiego w dziedzinie kar­diochirurgii.

Jego bogaty dorobek naukowy obe­j­mu­je 150 prac, w tym pon­ad 100 ory­gi­nal­nych. Był pro­mo­torem kilku­nas­tu ukońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich, recen­zen­tem pon­ad 20 prac na stopień dok­to­ra nauk medy­cznych, prac na stopień dok­to­ra habil­i­towanego, kilku prze­wodów pro­fe­sors­kich oraz recen­zen­tem dorobku naukowego w związku z nadaniem tytułu doc­to­ra hon­oris cousa.
Pod Jego opieką 32 lekarzy uzyskało spec­jal­iza­cję z chirurgii ogól­nej lub z kar­diochirurgii.
Był współau­torem znaczą­cych opra­cow­ań książkowych, m.in.: “Chirur­gia klin­icz­na”, “Chirur­gia naczyń wień­cowych”, “Tęt­ni­a­ki aorty brzusznej.”

Istot­nym osiąg­nię­ciem Prof. Janusza Zasłon­ki było przy­go­towanie Łódzkiej Skali Ryzy­ka Oper­a­cyjnego Choro­by Niedokr­wi­en­nej Ser­ca,  będącej fun­da­mentem pow­sta­nia pier­wszej w Polsce Skali Ryzy­ka Oper­a­cyjnego u chorych z chorobą niedokr­wi­en­ną mięś­nia ser­cowego.

Był akty­wnym współor­ga­ni­za­torem 4 zjazdów kar­dio — torakochirur­gicznych.

Pod Jego kierown­ictwem w Klin­ice Kar­diochirurgii zostały wprowad­zone innowa­cyjne i unikalne w Polsce metody leczenia chirur­gicznego w zab­ie­gach na otwartym ser­cu, wdrożone i real­i­zowane z powodze­niem do dnia dzisiejszego.

Spek­taku­larnym sukce­sem Prof. Janusza Zasłon­ki była inic­jaty­wa i real­iza­c­ja całkowitej prze­bu­dowy bloku oper­a­cyjnego, dzię­ki czemu Klini­ka zyskała bard­zo nowoczesne 3 sale oper­a­cyjne. Poz­woliło to na znaczące zwięk­sze­nie iloś­ci oper­acji kar­diochirur­gicznych, a tym samym niesie­nie pomo­cy coraz więk­szej licz­bie chorych.

Sukcesy zawodowe i naukowe,  kon­sek­wenc­ja w dzi­ała­niu, pri­o­ry­te­ty staw­iane przez Prof. Janusza Zasłonkę składały się na rozwój i prestiż Klini­ki Kar­diochirurgii w Łodzi, będącej wiodą­cym ośrod­kiem kar­diochirur­gicznym w kra­ju.

Prof. Janusz Zasłon­ka jest wielce zasłużony dla  łódzkiej i pol­skiej kar­diochirurgii.

Cześć Jego pamię­ci !

  • Opublikowano: 29 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP