Aktualności

Zmarł prof. Jerzy Vetulani, doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Jerzy Vetu­lani urodz­ił się w 1936 r. w Krakowie.

Był pro­fe­sorem nauk przy­rod­niczych, psy­cho­far­makolo­giem, neu­ro­bi­olo­giem i bio­chemikiem, członkiem Pol­skiej Akademii Nauk oraz Pol­skiej Akademii Umiejęt­noś­ci. Był współtwór­cą hipotezy beta down-reg­u­lacji,  jako mech­a­niz­mu dzi­ała­nia leków prze­ci­wde­presyjnych.  Miał na swoim kon­cie kilka­set prac badaw­czych o zasięgu między­nar­o­dowym. Pop­u­lary­zował naukę zawsze i wszędzie.

Tytuł dok­to­ra hon­oris causa naszej Uczel­ni ode­brał w 2008 roku.

Związ­ki prof. Jerzego Vetu­laniego z Akademią Medy­czną a następ­nie Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi przy­pada­ją głównie na lata 70-te. Pro­fe­sor wspier­ał łódz­kich neu­ro­far­makologów  i umożli­wiał im opra­cow­anie nowoczes­nych tech­nik badaw­czych w kierowanym przez siebie zakładzie. W lat­ach 1993–2003 uczest­niczył, jako wykład­ow­ca, w łódz­kich kon­fer­enc­jach naukowo-dydak­ty­cznych nt. recep­torów i trans­dukcji syg­nału komórkowego  oraz moleku­larnych pod­staw uza­leżnień.

Pro­fe­sor zmarł 6 kwiet­nia w Krakowie.

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP