Aktualności

Zmarł prof. Marek L. Kowalski


Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

prof. dra hab. Mar­ka L. Kowal­skiego
(1952–2021)

zasłużonego pra­cown­i­ka uczel­ni, wybit­nego naukow­ca, aler­golo­ga i immunolo­ga,
Kierown­i­ka Kat­edry Immunologii Klin­icznej i Reuma­tologii,
wychowaw­cę wielu pokoleń stu­den­tów.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębok­iego współczu­cia składa­ją

Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

Msza Świę­ta Żałob­na odpraw­iona zostanie o 11:00, 30 czer­w­ca br. (śro­da) w Sank­tu­ar­i­um św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach w Łodzi (Okól­na 185, 91–520 Łódź).

Pochówek będzie miał miejsce o godzinie 15.30 na Cmen­tarzu Parafi­al­nym w Inowłodzu, ul. Her­mana 2 (woj. Łódzkie).

Prof. Marek L. Kowal­s­ki urodz­ił się 1952 roku w Tomas­zowie Mazowieckim. W 1977 roku ukończył stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi. Swo­ją drogę zawodową i naukową związał z Uczel­nią, pracu­jąc w Klin­ice Pneu­monologii i Aler­gologii Akademii Medy­cznej w Łodzi. Od 1992 roku był Kierown­ikiem Kat­edry i Zakładu Immunologii Klin­icznej oraz Ośrod­ka Diag­nos­ty­ki i Leczenia Ast­my i Alergii. Odbył staż w Depart­ment of Clin­i­cal Immunol­o­gy w Lon­dynie oraz w Nar­o­dowych Insty­tu­tach Zdrowia w Bethes­da, USA. Stopień dok­to­ra uzyskał w 1982 roku, habil­i­tował się w roku 1989, a następ­nie w 1997 roku uzyskał tytuł pro­fe­so­ra. Przez wiele lat był kon­sul­tan­tem region­al­nym i kra­jowym ds. aler­gologii. Był pro­mo­torem licznych prac mag­is­ter­s­kich, prze­wodów dok­tors­kich oraz kierown­ikiem spec­jal­iza­cji lekarzy z chorób wewnętrznych i aler­gologii. Prof. Kowal­s­ki był autorem i współau­torem wielu wysoko cenionych pub­likacji. Pra­cow­ał jako redak­tor podręczni­ka „Immunolo­gia Klin­icz­na”, redagował także min. „Aller­gy – Euro­pean Jour­nal of Aller­gy and Ast­ma Immunolo­gia”, „Aler­gia, Ast­ma, Immunolo­gia”, „Clin­i­cal Immunol­o­gy Inter­na­tion­al”, „Cur­rent Aller­gy Reports” i wiele innych. Był ekspertem WHO, członkiem Komite­tu ds. Nomen­klatu­ry Europe­jskiej Akademii Aler­gologii i Immunologii Klin­icznej. Był Prezy­den­tem Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego oraz akty­wnym członkiem PAN.

Odszedł po długiej walce z chorobą.

Żeg­namy wybit­nego naukow­ca, akty­wnego i zaan­gażowanego pra­cown­i­ka uczel­ni, wychowaw­cę wielu pokoleń stu­den­tów.

  • Opublikowano: 23 czerwca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP