Aktualności

Zmarł prof. Ryszard Glinka


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

prof. dra hab. n. farm. Ryszar­da Glin­ki,far­ma­ceu­ty, kos­me­tolo­ga, nauczy­ciela aka­demick­iego,wychowaw­cy wielu pokoleń kos­me­tologów i far­ma­ceutów,Prorek­to­ra ds. Budże­tu i Finan­sów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w lat­ach 2003–2008.

Wyrazy współczu­cia Rodzinie i Bliski­mi składa­jąRek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się 4 kwiet­nia (czwartek) o godz. 10:30 na Cmen­tarzu Wojskowym pw. Św. Jerzego przy ul. Wojs­ka Pol­skiego 149 w Łodzi (wejś­cie od Al. Pal­ki).

 

Prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glin­ka, far­ma­ceu­ta, kos­me­tolog, nauczy­ciel aka­demic­ki, wychowaw­ca wielu pokoleń kos­me­tologów i far­ma­ceutów w Łodzi. Pan Pro­fe­sor był kierown­ikiem Kat­edry Chemii Medy­cznej, Kat­edry Kos­me­tologii, dyrek­torem Insty­tu­tu Tech­nologii i Chemii Leków AM oraz w lat­ach 2003–2008 prorek­torem ds. Budże­tu i Finan­sów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Pan Pro­fe­sor urodz­ił się 16 wrześ­nia 1946 roku w Łodzi. W lat­ach 1964–1970 odbył stu­dia na kierunku Far­ma­c­ja, które ukończył broniąc pracę mag­is­ter­ską pt „Syn­teza amidów pochod­nych γ‑aminopropyloheksahydrooksazepiny‑1,4” wyko­naną pod opieką prof. Bar­bary Kotełko.  22 lutego 1974 roku dok­to­ry­zował się  na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Akademii Medy­cznej w Łodzi, a w 1981 roku uzyskał stopień dok­to­ra  habil­i­towanego.

Dnia 17 kwiet­nia 1990 roku Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej nadał Ryszardowi Glince tytuł naukowy pro­fe­so­ra.  W lat­ach 1986–1987 odbył zagraniczne staże naukowe w Insti­tut Phar­mazeutis­chen Chemie der Uni­ver­sität Goethe Mün­ster  i w Amer­i­can Soci­ety of Per­fumers, New York  w USA (1987).

Był pomysło­daw­cą i inic­ja­torem pow­sta­nia kierunku Kos­me­tolo­gia, który decyzją Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego został po raz pier­wszy powołany na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym (Akademii Medy­cznej) w 1997 roku. Dzię­ki jego inic­jaty­wie i zaan­gażowa­niu kierunek Kos­me­tolo­gia zaczął się inten­sy­wnie rozwi­jać i w krótkim cza­sie na wielu Uczel­ni­ach państ­wowych i pry­wat­nych pojaw­ili się stu­den­ci studi­u­ją­cy kos­me­tologię. To zaan­gażowanie w rozwój kierunku widać było w prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej. Prof. Ryszard Glin­ka prowadz­ił zaję­cia dydak­ty­czne w Pody­plo­mowym Studi­um Kos­me­ty­cznym Politech­ni­ki Łódzkiej, Wyższych Stu­di­ach Kos­me­ty­cznych Akademii Medy­cznej w Byd­goszczy, Kat­e­drze Kos­me­tologii Wyższej Szkoły Fizjoter­apii we Wrocław­iu. Pełnił funkc­je kon­sul­tan­ta firm far­ma­ceu­ty­cznych i chemicznych: Far­ma­ceu­ty­czno-Kos­me­ty­cznego Insty­tu­tu w Tjan Jin, Chiny, Firmy Inter Fra­grances,  Pol­fa, Chemiczno-Far­ma­ceu­ty­cznej Spółdziel­ni Argon, Pol­farmex, Pol­lena-Ewa, Jelfa i Bio­com.

Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie składa­ją Władze Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, pra­cown­i­cy Kat­edry Kos­me­tologii i Zakładu Syn­tezy i Tech­nologii Środ­ków Leczniczych  oraz społeczność aka­demic­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 22 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP