Aktualności

Zmarł prof. Ryszard Markert


Z głębokim smutkiem zaw­iadami­amy, że 27 kwiet­nia 2024 r. zmarł

prof. Ryszard Mark­ert,

naukowiec, wielo­let­ni pra­cown­ik I Klini­ki Chirur­gicznej i wykład­ow­ca Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Prof. Mark­ert pełnił m.in. funkc­je Kierown­i­ka  Zakładu Dydak­ty­ki
w Pielęg­niarst­wie Chirur­gicznym, a także Rzeczni­ka Dyscy­pli­narnego dla Stu­den­tów
i Dok­toran­tów UM w Łodzi.

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się
6 maja 2024 r. (poniedzi­ałek) o godzinie 12:30
na Cmen­tarzu Rzym­skoka­tolickim, przy uli­cy Ogrodowej 39

Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie i Bliskim składa­ją

Rek­tor, Sen­at i społeczność Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 30 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP