Aktualności

Zmarł PROF. SZEWACH WEISS


“Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci prof. Szewacha Weis­sa, wybit­nego poli­tolo­ga, human­isty, wykład­ow­cy aka­demick­iego, który całe swo­je życie poświę­cił między­ludzkiemu i międzykul­tur­owe­mu dial­o­gowi. Były ambasador Izraela w Polsce, dzi­en­nikarz, autor wielu książek naukowych, lit­er­ac­kich i pub­l­i­cysty­cznych.
Dok­tor hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w 2011 r.

Postać wybit­na, pod każdym wzglę­dem.

Stra­cil­iśmy Przy­ja­ciela naszego Uni­w­er­syte­tu, Łodzi i Pol­s­ki.

Cześć Jego pamię­ci!

Rek­tor, Sen­at i społeczność Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wspom­nie­nie.

Prof. SEWACH WEISS — “dziecko Holokaus­tu”, były ambasador Izraela w Polsce, żołnierz, dzi­en­nikarz radiowy, dyplo­ma­ta, dzi­ałacz poli­ty­czny, wykład­ow­ca aka­demic­ki, absol­went Wydzi­ału Nauk Poli­ty­cznych w Jero­zolim­ie i Wydzi­ału Prawa w Tel-Awi­wie, założy­ciel Wydzi­ału Mediów na Uni­w­er­syte­cie w Haj­fie, Prze­wod­niczą­cy Rady Insty­tu­tu Pamię­ci Yad Vashem oraz Prze­wod­niczą­cy Kne­se­tu, autor kilkudziesię­ciu książek — jed­nym słowem Człowiek Insty­tuc­ja o bogatej, częs­to przepla­tanej trag­iczny­mi momen­ta­mi biografii.

Urodz­ił się 5 lip­ca 1935 r. w Borysław­iu na kre­sach Pol­s­ki, w kupieck­iej rodzinie. Jego wczesne dziecińst­wo prz­er­wał wybuch II wojny świa­towej. Pier­wsze sie­dem miesię­cy wojen­nego kosz­maru przeżył wraz z rodz­iną w piwnicznej kryjów­ce z każdym dniem wal­cząc o przetr­wanie. Dzię­ki pomo­cy pol­s­kich sąsi­adów uda­jo im się przetr­wać. Mieszkali kole­jno w Gli­wicach, Wałbrzy­chu i Głuszy­cy, w której młody Szewach pobier­ał nau­ki w szkole żydowskiej.
W 1946 r. rodz­i­na Weis­sów postanow­iła prze­dostać się do Palestyny drogą prowadzącą przez Czechosłowację, Aus­trię i Włochy skąd wypłynęli statkiem w dal­szą podróż. Było to w okre­sie gdy ONZ ogłosiło decyzję o utworze­niu Państ­wa Izrael. Po przy­by­ciu do Palestyny Szewach Weiss rozpoczął naukę w Szkole Rol­niczej Hadas­sim, w tym okre­sie upraw­iał wyczynowo lekkoatle­tykę i pod­nosze­nie ciężarów. Po zda­niu matu­ry służył w izrael­s­kich siłach zbro­jnych (1954–1956). Później stu­diował na Wydziale Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Hebra­jskiego w Jero­zolim­ie i Wydziale Prawa w Tel-Awi­wie, stu­dia ukończył w 1961 r. Kole­jnym etapem kari­ery aka­demick­iej Szewacha Weis­sa było otrzy­manie tytułu dok­to­ra filo­zofii w zakre­sie nauk poli­ty­cznych na Uni­w­er­syte­cie w Jero­zolim­ie. Oprócz dzi­ałal­noś­ci naukowej, Szewach Weiss speł­ni­ał się również w dzi­ałal­noś­ci pub­licznej. Był członkiem Rady Miejskiej Haj­fy (1969–1981) i Komite­tu Cen­tral­nego Izrael­skiej Par­tii Pra­cy (1977–1999). W roku 1981 został posłem do Kne­se­tu, które­mu wiceprze­wod­niczył w lat­ach 1988–1992 i prze­wod­niczył w lat­ach 1992–1996. Kne­set dele­gował go również do Rady Europy, funkcję tę pełnił w lat­ach 1984–1999. Pełnił również bard­zo ważną funkcję społeczną, w lat­ach 2001–2004 prze­wod­niczył Świa­towej Radzie Yad Vashem. Od roku 2000 do 2004 był ambasadorem Izraela w Polsce. Od 2004 r. prowadz­ił wykłady na tem­at his­torii i poli­ty­ki Izraela na Wydziale Dzi­en­nikarst­wa i Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Od 2008 r. był Kierown­ikiem Cen­trum Badań nad Współczes­nym Izraelem przy Wydziale Dzi­en­nikarst­wa i Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz pro­fe­sorem gościn­nym Akademii Ped­a­gogi­ki Spec­jal­nej w Warsza­w­ie.

Prof. Szewach Weiss był autorem wielu książek obe­j­mu­ją­cych tem­aty poli­ty­czne, socjo­log­iczne, sprawy doty­czące II wojny świa­towej oraz tem­atykę dla dzieci i młodzieży. Zawarte w tek­stach Pro­fe­so­ra treś­ci wskazu­ją wiele wspól­nych punk­tów między Pol­ską a Izraelem, pol­skoś­cią a trady­cją żydowską. Przyświeca mu filo­zofia wza­jem­nego zrozu­mienia, sza­cunku i pon­ad­nar­o­dowej sol­i­darnoś­ci  w nieustan­nie zmieni­a­ją­cym się świecie.

Dzi­ałal­ność dzi­en­nikars­ka Szewacha Weis­sa obe­j­mowała wiele artykułów, które  ukaza­ły się w Ha’aretz, Yedio­th Aharonot, Ma’ariv, Davar, Al-Hamish­mar, The Jerusalem Post, Jew­ish Polit­i­cal Stud­ies Review, Jew­ish Social Stud­ies, Par­lia­men­tary Affairs, West­er Polit­i­cal Quar­ter­ly. Prowadz­ił też blog w Rzecz­pospo­litej.
Był lau­re­atem wielu nagród i odz­naczeń, między inny­mi: w 2009 r. uhonorowany przez min­is­tra Radosława Siko­rskiego odz­naką hon­orową “Bene Mer­i­to”, w 2004 r. otrzy­mał z rąk Prezy­den­ta RP Alek­san­dra Kwaśniewskiego Krzyż Wiel­ki Orderu Zasłu­gi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej,  w 1995 r. — nagrodę za tol­er­ancję przyz­naną przez Ruch Piękny Izrael, w 1996 r. — nagrodę Ami­ta­ia za ucz­ci­wość w służ­bie pub­licznej, w  1998 r. — nagrodę Bra­ta Alber­ta. Odz­nac­zony Hon­orowym Oby­wa­telst­wem Mias­ta Kalisza, Mias­ta Płońs­ka i Mias­ta Wałbrzy­cha. W 2006 r. otrzy­mał dok­torat hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, a w 2011 r. dok­torat hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. W 2008 r. — uhonorowany członkow­st­wem Między­nar­o­dowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Kiedyś Szewach Weiss powiedzi­ał:
(.)“Cho­ci­aż współczes­ny świat pełen jest prze­mo­cy — szukam w ludzi­ach pozy­ty­wnych cech, prowadzą­cych w stronę dobra i pięk­na.” - TAKIM GO ZAPAMIĘTAMY!

  • Opublikowano: 5 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP