Aktualności

Zmarł prof. Wojciech Turski


Z przykroś­cią infor­mu­je­my,
że 6 maja 2023 r. zmarł Pro­fe­sor Woj­ciech Turs­ki,
pra­cown­ik Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi (1973–1984),
Akademii Medy­cznej w Łodzi (1971–1997)
i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (2000–2004)
— naukowiec i nauczy­ciel aka­demic­ki.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczu­cia.
Łączymy się z Państ­wem w tym trud­nym cza­sie,
Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni.

Uroczys­tość pogrze­bowa odpraw­iona zostanie w kapl­i­cy cmen­tarza pw. Św. Antoniego, ul. Solec 11, 15 maja br., o godz. 10:30.

Wspom­nie­nie

  • Opublikowano: 10 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP