Aktualności

Zmarła Doktor Teresa Świtoniak


Z głębokim żalem zaw­iadami­amy, że zmarła Pani dr n. przy­rod­niczych Tere­sa Świto­ni­ak, ceniony Nauczy­ciel wielu pokoleń stu­den­tów, wielo­let­ni Kierown­ik Zakładu Higieny Żywienia Człowieka.

Pani Dok­tor Tere­sa Świto­ni­ak urodz­iła się 16.12.1938 roku w Byd­goszczy. Całe swo­je życie zawodowe związa­ła z Akademią Medy­czną w Łodzi. Pracę rozpoczęła w 1957 roku, jako tech­nik w Zakładzie Higieny Ogól­nej i Społecznej. W 1970 roku została asys­ten­tem naukowo-tech­nicznym,  zaś w 1974 starszym asys­ten­tem naukowo-dydak­ty­cznym. W 1979 roku obroniła pracę dok­torską i została powołana na stanowisko adi­unk­ta w Zakładzie Higieny Żywienia Człowieka Insty­tu­tu Medy­cyny Społecznej. Osiągnęła wysoką spec­jal­iza­cję w zakre­sie higieny żywienia, zwłaszcza w zakre­sie oce­ny wartoś­ci bio­log­icznej biał­ka pokar­mowego oraz oce­ny składu ciała. Opub­likowała kilka­dziesiąt prac naukowych z tego zakre­su. Za nien­agan­ną pracę wielokrot­nie wyróż­ni­ano Ją nagro­da­mi.

Od 1990 roku, aż do cza­su prze­jś­cia na emery­turę w 2004 roku., kierowała Zakła­dem Higieny Żywienia Człowieka.

Była zasłużonym członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Higien­icznego. W lat­ach 1993–98 pełniła funkcję prze­wod­niczącej Odd­zi­ału Łódzkiego PTH, za swo­je zaan­gażowanie w prace Towarzyst­wa otrzy­mała Złotą Odz­nakę Hon­orową Pol­skiego Towarzyst­wa Higien­icznego.

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się 27.12.2017r. o godzinie 13.10 na Cmen­tarzu Św. Anny na Zarzewie (Łódź, ul. Lodowa 78).

Pra­cown­i­cy Kat­edry Higieny i Epi­demi­ologii UM

  • Opublikowano: 20 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP