Aktualności

Zmarła dr hab. n. med. Agnieszka Rusińska


„Nie umiera ten, kto trwa w ser­cach i pamię­ci naszej”

Z głębokim żalem i smutkiem zaw­iadami­amy o trag­icznej śmier­ci, w wieku 45 lat,

dr hab. n. med. Agniesz­ki Rusińskiej

W Oso­bie Agniesz­ki tracimy cenionego, wspani­ałego pedi­atrę, wielo­let­niego adi­unk­ta Klini­ki Pro­pe­deu­ty­ki Pedi­atrii i Chorób Meta­bol­icznych Koś­ci UM, Rzetel­nego, Dobrego Człowieka

Kierown­ik Klini­ki Pro­pe­deu­ty­ki i Pedi­atrii Chorób Meta­bol­icznych Koś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Zespołem

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się 22 wrześ­nia 2017 roku, o godz. 13.30 w Kapl­i­cy Cmen­tarza Komu­nal­nego Doły, ul. Smut­na 1 w Łodzi.

  • Opublikowano: 18 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP