Aktualności

Zmarła dr n. med. Małgorzata Paul-Stalmaszczyk


Z ogrom­nym żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

dr n. med. Mał­gorzaty Paul — Stal­maszczyk


wielo­let­niego Pra­cown­i­ka Zakładu Stom­a­tologii Zachowaw­czej,

dydak­ty­ka i spec­jal­isty stom­a­tolo­ga, 

wychowaw­cy wielu pokoleń stu­den­tów.

 

Rodzinie i Bliskim

 

wyrazy głębok­iego współczu­cia składa­ją

 

Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka

Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

Infor­mu­je­my, że cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbędzie się 26.04.2023, o godzinie 13:15 na Cmen­tarzu Katolickim pw. św. Józe­fa w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 39.

Dr n. med. Mał­gorza­ta Paul-Stal­maszczyk, wspani­ały człowiek, doświad­c­zony lekarz, doskon­ały nauczy­ciel aka­demic­ki, ceniony i lubiany przez lekarzy, stu­den­tów i pac­jen­tów.

Wielo­let­ni pra­cown­ik Zakładu Stom­a­tologii Zachowaw­czej, była niek­wes­t­ionowanym auto­ry­tetem, wzorem dobrego klin­i­cysty i ped­a­goga, zawsze służyła swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem.

Dr n. med. Mał­gorza­ta Paul-Stal­maszczyk wychowała kil­ka pokoleń stom­a­tologów, była wyma­ga­ją­cym nauczy­cielem, ale wyjątkowo cier­pli­wym i życ­zli­wym. Przekazy­wała swo­ją wiedzę i doświad­cze­nie ucząc nie tylko zawodu, ale także wrażli­woś­ci i sza­cunku dla pac­jen­tów.

Wszyscy będziemy mieli w pamię­ci dobre chwile i wspom­nienia związane z dr n. med. Mał­gorza­tą Paul-Stal­maszczyk, które pozostaną w naszych ser­cach.

 

Koleżan­ki i Koledzy z Zakładu Stom­a­tologii Zachowaw­czej

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP