Aktualności

Zmarła Profesor Wiesława Torzecka


Z głębokim żalem zaw­iadami­amy o śmier­ci Pani Pro­fe­sor Wiesławy Torzeck­iej, wybit­nego spec­jal­isty w dziedzinie dia­betologii i gas­trologii, wielo­let­niego Kierown­i­ka Klini­ki Chorób Prze­wodu Pokar­mowego i Przemi­any Materii Akademii Medy­cznej w Łodzi.

Pro­fe­sor Torzec­ka urodz­iła się 8 maja 1926 roku w Łodzi. Stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej ukończyła w 1951 roku. Pracę w I Klin­ice Chorób Wewnętrznych rozpoczęła jeszcze przed ukończe­niem studiów. Kierown­ikiem wów­czas był Pro­fe­sor Józef Grott, co niewąt­pli­wie zaważyło na Jej dal­szej pra­cy lekarskiej, dydak­ty­cznej oraz naukowej. W 1962 roku obroniła pracę dok­torską, zaś w 1966 roku uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego, a w 1989 roku tytuł pro­fe­so­ra nadzwycza­jnego. W 1970 roku została kierown­ikiem Klini­ki Dia­beto­log­icznej pow­stałej po podzie­le­niu I Klini­ki Chorób Wewnętrznych na Klinikę Dia­beto­log­iczną i Gas­tro­log­iczną. Po ponownym połącze­niu i przek­sz­tałce­niu w Klinikę Chorób Prze­wodu Pokar­mowego i Przemi­any Materii objęła jej kierown­ict­wo. Od tam­tych lat do roku 1997 była Kon­sul­tan­tem Region­al­nym w zakre­sie dia­betologii i gas­trologii, kierowała spec­jal­iza­cją lekarzy Klini­ki a także orga­ni­zowała egza­miny spec­jal­iza­cyjne dla lekarzy regionu łódzkiego. Orga­ni­zowała liczne Zjazdy Dia­beto­log­iczne, powołała do życia cza­sopis­mo „Dia­betolo­gia Pol­s­ka”.

Odz­nac­zona m.in. Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki oraz Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi.

W 1996 roku przeszła na emery­turę. Czyn­nie jed­nak pra­cow­ała dalej jako lekarz dia­betolog i gas­troen­terolog.

Uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się 31 sierp­nia 2018 (piątek) o godz. 12.45 na cmen­tarzu
im. Św. Fran­cisz­ka przy ul. Rzgowskiej 156/158 w Łodzi

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP