Aktualności

Zuzanna Łukasik


Zachę­camy do głosowa­nia na Zuzan­nę Łukasik, stu­den­tkę IV roku kierunku lekarskiego, dzi­ała­jącą w Kole Naukowym przy Klin­ice Reuma­tologii  UM w Łodzi, która wal­czy o środ­ki na badanie naukowe dla swo­jego pro­jek­tu w konkur­sie Gru­pa PZU Kari­era Inwest­y­c­ja w Przyszłość! Celem bada­nia jest oce­na akty­wnoś­ci płytek krwi u pac­jen­tów chorych na Reuma­toidalne Zapal­nie Stawów.

https://przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc/projekt/1101

  • Opublikowano: 12 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP