Aktualności

Trzy zwycięstwa drużyny KU AZS UMED Łódź w Ekstraklasie Badmintona


25 i 26 listopa­da 2017 r. w hali Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. 6‑go Sierp­nia roze­grana została II run­da Ekstrak­lasy Bad­mintona. Poza Klubem Uczel­ni­anym AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wys­tąpiły drużyny UKS Akty­w­na Piąt­ka Prze­myśl, KS Cho­jnik Jele­nia Góra oraz UKS Akademia Bad­mintona Warsza­wa. Wszys­tkie trzy mecze zakończyły się zwycięst­wem Klubu Uczel­ni­anego AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Uroczys­tego otwar­cia II rundy Ekstrak­lasy Bad­mintona dokon­ał Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Sportu Urzę­du Mias­ta Łodzi Marek Kon­draciuk a wśród zebranych władz swo­ją obec­noś­cią zaszczy­cili nas również Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dr Jacek Grabows­ki oraz Prezes AZS OŚ w Łodzi dr Lech Leszczyńs­ki.

Nasza druży­na wys­tąpiła w składzie: Michał Kikosic­ki, Jacek Kołum­ba­jew, Alek­san­dra Fel­s­ka, Domini­ka Cygan, Adam Załęs­ki oraz Mag­dale­na Okup­ni­ak.

Spotka­nia zakończyły się następu­ją­co:

KU AZS UM Łódź – UKS akty­w­na Piąt­ka Prze­myśl 4:3

KU AZS UM Łódź – KS Cho­jnik Jele­nia Góra 5:2

KU AZS UM Łódź – UKS Akademia Bad­mintona Warsza­wa 5:2

Grat­u­lu­jąc naszym zawod­nikom zwycięstw oraz wspani­ałej postawy, prag­niemy podz­iękować Wład­zom Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, dzię­ki którym nasza druży­na mogła wys­tar­tować w Ekstrak­lasie oraz wszys­tkim, którzy przy­czynili się do sukce­su zarówno sportowego jak i orga­ni­za­cyjnego, turnieju roz­gry­wanego w Łodzi.

  • Opublikowano: 2 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP