Aktualności

Żywa Biblioteka


17190586_1866365973648073_4647357788621412776_n

Nie oce­ni­aj książ­ki po okład­ce. O tym się mówi i śpiewa, ale nadal zbyt rzad­ko się o tym poważnie myśli. Stud­nia stereo­typów wyda­je się nie mieć dna, jed­nak wspól­nie może­my ukró­cić jej źródło. Żywa Bib­liote­ka to niepow­tarzal­na okaz­ja do zmierzenia się z włas­ny­mi uprzedzeni­a­mi. Stwarza­my atmos­ferę dogod­ną do zatrzy­ma­nia się na chwilę by poroz­maw­iać z drugim człowiekiem, którego być może nie spo­tykasz na co dzień. Im więcej masz wąt­pli­woś­ci oraz obiekcji, tym bardziej powinieneś wziąć udzi­ał w spotka­niu.

Czym dokład­nie jest Żywa Bib­liote­ka?

“Żywa Bib­liote­ka to między­nar­o­dowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorod­nego społeczeńst­wa, który sto­su­je prostą metodę spotka­nia i roz­mowy do prze­ci­w­staw­ia­nia się uprzedzeniom i dyskrymi­nacji. Żywa Bib­liote­ka posługu­je się językiem i mech­a­niz­ma­mi bib­liote­ki, by umożli­wić pełne sza­cunku roz­mowy, które mogą pozy­ty­wnie wpłynąć na postawy i zachowa­nia ludzi w sto­sunku do tych osób w naszych społecznoś­ci­ach, które są zagrożone wyk­lucze­niem i mar­gin­al­iza­cją ze wzglę­du na pochodze­nie, kolor skóry, przeko­na­nia, ori­en­tację sek­su­al­ną, zawód, religię.” http://zywabibliotekapolska.pl/

Żywa Bib­liote­ka na naszym Uni­w­er­syte­cie odbędzie się 17 mar­ca w godz­i­nach 14.30–18.30 w Sali Śni­adan­iowej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego. Wstęp wol­ny. Bib­liote­ka ma for­mę 20–30 min­u­towej roz­mowy, pod­czas której „wypoży­cza­ją­cy” może zadawać pyta­nia (wszys­tko oparte jest na zasadzie zachowa­nia wza­jem­nego sza­cunku).
W naszym “księ­gozbiorze” spotka­cie tytuły: była narko­man­ka, trzeźwy alko­ho­lik, muzuł­manin, kobi­eta-żołnierz, gej, les­bij­ka, oso­ba z CHAD, mama adop­cyj­na, oso­ba niepełnospraw­na, żyd, oso­ba z zespołem Touret­te’a, wegan­ka, bisek­su­al­ist­ka.

Wydarze­nie zostało objęte patronatem Pani Pełnomoc­nik Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi ds. Równego Trak­towa­nia — Moni­ki Kamieńskiej.

Więcej infor­ma­cji: https://www.facebook.com/events/1215399335247474/

Ofic­jal­ni Part­nerzy:
Cen­trum Dia­logu Łódź
Human Library Orga­ni­za­tion
Żywa Bib­liote­ka / Human Library Poland
Fab­ry­ka Równoś­ci
Aka­demic­ki Ośrodek Inic­jatyw Artysty­cznych

ZAPRASZAMY!

  • Opublikowano: 15 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP