Aktualności

Granty naukowe Rektora przyznane!


Przed­staw­iamy lau­re­atów kole­jnej, IV edy­cji grantów naukowych Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

Dr hab. n. med. Tomasz Boczek, prof. UM (Zakład Neu­ro­chemii Moleku­larnej)
Wysokość grantu: 26 900 zł

Celem dofi­nan­sowanego pro­jek­tu jest zbadanie roli syg­nal­iza­cji poprzez per­inuk­learny syg­nalo­som AKAP6 w roz­wo­ju udaru isto­ty białej oraz wyko­rzys­tanie białek syg­nalo­so­mu jako nowych celów dla ter­apii genowej w regen­er­acji ner­wu wzrokowego.

Prof. Boczek to stype­ndys­ta Nation­al Insti­tute of Gen­er­al Med­i­cine Sci­ences (USA), Fed­er­a­tion of Euro­pean Bio­chem­i­cal Soci­eties, pro­gra­mu Bio­Lab Komisji Ful­brigh­ta (Uni­ver­si­ty of Vir­ginia, USA) oraz pro­gra­mu „Mobil­ność Plus” MNiSW wspier­a­jącego między­nar­o­dową mobil­ność naukow­ców. Jest lau­re­atem indy­wid­u­al­nej nagrody Min­is­tra Zdrowia za osiąg­nię­cia naukowe oraz wielokrot­nym nagród Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Staż podok­tors­ki odbył w Har­vard Med­ical School, a następ­nie w Stan­ford Uni­ver­si­ty School of Med­i­cine w USA bada­jąc rolę syg­nal­iza­cji cAMP oraz jonów wap­nia w regen­er­acji neu­ronów hipokam­pa. Kieru­je pro­jek­ta­mi badaw­czy­mi w ramach konkursów NCN SONATA5 oraz obec­nie OPUS17 (2020–2023) real­i­zowanego we współpra­cy między­nar­o­dowej.

 

Dr hab. n. med. Kami­la Domińs­ka, prof. UM (Zakład Endokrynologii Porów­naw­czej)
Wysokość grantu: 9 200 zł

Lau­re­at­ka w swo­jej dzi­ałal­noś­ci naukowej zaj­mu­je się zaan­gażowaniem hor­monów, głównie z rodziny pep­ty­dów angioten­syn­owych i relaksyn­owych, w pro­ces nowot­worzenia. Dofi­nan­sowany pro­jekt, we współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Alaba­ma w Birm­ing­ham w USA, zakła­da anal­izę wpły­wu relaksyny‑2 na komór­ki ostrej białacz­ki lim­foblasty­cznej wywodzącej się z prekur­sorów lim­fo­cytów linii B i T. Innowa­cyjny charak­ter pro­jek­tu wiąże się z próbą ziden­ty­fikowa­nia związku między syg­nal­iza­cją Rel‑2, a wrażli­woś­cią na apop­tozę indukowaną przez syn­te­ty­czne glikoko­rtykoidy w komórkach ALL.

Prof. Domińs­ka jest autorką pon­ad 30 prac naukowych, lau­re­atką stype­ndi­um wspier­a­jącego innowa­cyjne bada­nia dok­toran­tów finan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego a także kierown­ikiem pro­jek­tów naukowych finan­sowanych przez MNiSW (2010–2014) oraz NCN (MINIATURA 4). Wielokrot­nie nagradzana za dzi­ałal­ność naukową nagrodą Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.  Prof. Domińs­ka angażu­je się także w dzi­ałal­ność pop­u­laryzu­jącą naukę w obszarze pro­fi­lak­ty­ki chorób nowot­worowych. Jej „ONKO­przy­powieś­ci” dwukrot­nie wygrały konkurs ONKOGRANTY Fun­dacji Pol­skiej Ligi Wal­ki z Rakiem.

 

Lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my.

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że Grant naukowy może zostać przyz­nany nauczy­cielowi aka­demick­iemu, którego pro­jekt badaw­czy, speł­nia łącznie następu­jące warun­ki:

  • został złożony do agencji, towarzyst­wa albo fun­dacji kra­jowej (np. Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, Fun­dac­ja Nau­ki Pol­skiej) lub między­nar­o­dowej (np. Euro­pean Research Coun­cil), przyz­na­ją­cych w drodze konkur­su środ­ki finan­sowe na bada­nia naukowe;
  • uzyskał pozy­ty­wne oce­ny na pier­wszym etapie ewalu­acji konkur­sowej, a decyzję o nieprzyz­na­niu środ­ków na jego real­iza­cję pod­ję­to na drugim etapie oce­ny wniosku;
  • został popraw­iony i ponown­ie złożony;
  • wyma­ga szy­bkiej ścież­ki finan­sowa­nia, tj. finan­sowa­nia badań wstęp­nych w okre­sie oczeki­wa­nia na decyzję o finan­sowa­niu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu naukowego Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi może stanow­ić do 20% kosztów bezpośred­nich, deklarowanych w pier­wszym roku real­iza­cji pro­jek­tu, z pominię­ciem kosztów aparatu­ry i wyna­grodzeń.

Zachę­camy do składa­nia wniosków w kole­jnych edy­c­jach. Niezbędne infor­ma­c­je zna­jdą Państ­wo w Intranecie w doku­men­tach udostęp­nionych przez  Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 

 

 

  • Opublikowano: 16 lutego 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP