Aktualności

Harmonogram konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej


ue-logos

Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów udostęp­nia har­mono­gram najbliższych konkursów dla pro­jek­tów finan­sowanych z fun­duszy Unii Europe­jskiej w ramach Kra­jowych Pro­gramów Oper­a­cyjnych oraz grantów Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki. Har­mono­gram obe­j­mu­je miesiące I 2017 – III 2017 roku wg stanu na dzień 3.01.2017.

Zachę­camy do zgłasza­nia nowych pomysłów na pro­jek­ty w ramach jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za pośred­nictwem for­mu­la­rza zgłoszeniowego na stron­ie: https://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/zglos-projekt/

Więcej infor­ma­cji na tem­at konkursów na poniższych stronach inter­ne­towych, a także pod numerem tele­fonu 42 272 54 45.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pois.gov.pl
www.ncbir.gov.pl

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Har­mono­gram

  • Opublikowano: 3 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP