Aktualności

Harmonogram najbliższych konkursów międzynarodowych


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów udostęp­nia har­mono­gram najbliższych konkursów między­nar­o­dowych dostęp­nych od wrześ­nia 2017 roku.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, iż wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je doty­czące aktu­al­nych wydarzeń, kon­fer­encji i spotkań doty­czą­cych pro­jek­tów między­nar­o­dowych zna­jdą Państ­wo na stronach: www.kpk.gov.pl oraz www.eithealth.eu.

Zachę­camy również do zgłasza­nia nowych pomysłów na pro­jek­ty za pośred­nictwem for­mu­la­rza zgłoszeniowego na stron­ie:

https://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/zglos-projekt/

Bard­zo prosimy o wypeł­ni­an­ie go w języku ang­iel­skim.

Har­mono­gram

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at pro­jek­tów zna­jdą Państ­wo w linkach do stron inter­ne­towych zamieszc­zonych w zestaw­ie­niu,  a także pod numerem tele­fonu 42 272 54 42.

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

  • Opublikowano: 6 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP