Aktualności

Informacja w sprawie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich


Nagrody Min­is­tra dla nauczy­cieli aka­demic­kich są przyz­nawane na pod­staw­ie roz­porządzenia Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 6 wrześ­nia 2016 r.  w spraw­ie nagród dla nauczy­cieli aka­demic­kich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).

Nagrody są przyz­nawane za:

 • osiąg­nię­cia naukowe będące pod­stawą nada­nia stop­nia naukowego dok­to­ra habil­i­towanego oraz stop­nia naukowego dok­to­ra;
 • osiąg­nię­cia dydak­ty­czne o charak­terze indy­wid­u­al­nym lub zespołowym uzyskane za innowa­cyjne metody prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych albo nowa­torskie przy­go­towanie mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, albo autorstwo wybit­nych innowa­cyjnych podręczników aka­demic­kich;
 • osiąg­nię­cia orga­ni­za­cyjne, które znaczą­co wpłynęły na poprawę:
  • jakoś­ci prowad­zonych w uczel­ni badań naukowych lub prac roz­wo­jowych;
  • jakoś­ci dydak­ty­ki i ksz­tałce­nia;
  • współpra­cy z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, w szczegól­noś­ci za: prowadze­nie badań naukowych lub prac roz­wo­jowych na rzecz przed­siębior­ców; opra­cow­anie pro­gramów ksz­tałce­nia i doskonale­nia zawodowego obe­j­mu­ją­cych umiejęt­noś­ci niezbędne na rynku pra­cy; zarządza­nia uczel­nią, w szczegól­noś­ci poprawę jej gospo­dar­ki finan­sowej;
 • całok­sz­tałt dorobku, obe­j­mu­ją­cy osiąg­nię­cia naukowe, dydak­ty­czne i orga­ni­za­cyjne nauczy­cieli aka­demic­kich posi­ada­ją­cych tytuł naukowy pro­fe­so­ra.

Kandy­data­mi do nagrody mogą być nauczy­ciele aka­demic­cy posi­ada­ją­cy oby­wa­telst­wo pol­skie, w tym pracu­ją­cy za granicą, oraz cud­zoziem­cy, którzy w okre­sie zatrud­nienia w pol­skiej uczel­ni uzyskali osiąg­nię­cia.

Kandy­data­mi do nagrody nie mogą być nauczy­ciele aka­demic­cy pra­wom­oc­nie ukarani karą dyscy­pli­narną lub skazani pra­wom­oc­nym wyrok­iem za przestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe.

Kandy­data­mi do nagrody za osiąg­nię­cia orga­ni­za­cyjne nie mogą być rek­torzy uczel­ni, które w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok przyz­na­nia nagrody uzyskały ujem­ny wynik finan­sowy.

Wniosko­daw­ca może zgłosić w danym roku jed­nego kandy­da­ta do nagrody  w danej kat­e­gorii.

Prosimy o przesłanie w nieprzekraczal­nym ter­minie do 10 mar­ca br. zgłoszeń o nagrodę Min­is­tra Zdrowia dla nauczy­cieli aka­demic­kich wraz ze stosowny­mi załącznika­mi w formie elek­tron­icznej na adres: joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl oraz dostar­cze­nie jed­nego egzem­plarza wniosku w wer­sji papierowej do Biu­ra Nau­ki, Roz­wo­ju i Strate­gii, do poko­ju nr 3.08 ul. Muszyńskiego 2.

Wnios­ki roz­pa­tru­je Senac­ka Komis­ja ds. Nau­ki i Nagród i kieru­je do zaopin­iowa­nia przez Sen­at Uczel­ni.

Ad.1. Nagrody za osiąg­nię­cia naukowe:

1.1. Przyz­na­je się za osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia w poprzed­nim roku kalen­dar­zowym:

1) stop­nia naukowego dok­to­ra habil­i­towanego;

2) stop­nia naukowego dok­to­ra.

1.2. Nagrody mają charak­ter nagród indy­wid­u­al­nych.

1.3. Wniosek o przyz­nanie nagrody zaw­iera:

1) wskazanie wniosko­daw­cy i jego adresu;

2) dane kandy­da­ta do nagrody lub w przy­pad­ku nagród zespołowych – kandy­datów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszka­nia, miejs­ca zatrud­nienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakre­sie sztu­ki, tytuł naukowy lub tytuł w zakre­sie sztu­ki, reprezen­towana dziedz­i­na nau­ki, dyscy­plina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiąg­nię­cia zgłaszanego do nagrody;

4) uza­sad­nie­nie wniosku o przyz­nanie nagrody.

1.4. Do wniosku o przyz­nanie nagrody dołącza się:

 1. a) infor­ma­cję o osiąg­nię­ci­ach będą­cych pod­stawą nada­nia stop­nia naukowego dok­to­ra lub albo stop­nia naukowego dok­to­ra habil­i­towanego,
 2. b) kopię pra­wom­oc­nej uch­wały jed­nos­t­ki uprawnionej do nadawa­nia stop­ni naukowych o nada­niu stop­nia naukowego dok­to­ra habil­i­towanego lub dok­to­ra,
 3. c) 2 rekomen­dac­je sporząd­zone, w związku z wnioskiem o przyz­nanie nagrody, przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego lub tytuł naukowy pro­fe­so­ra, zatrud­nione w pod­mio­tach innych niż zatrud­ni­a­jące kandy­da­ta do nagrody,
 4. d) wyciąg z pro­tokołu posiedzenia sen­atu uczel­ni lub innego najwyższego organu kole­gial­nego wniosko­daw­cy, odzwier­cied­la­ją­cy prze­bieg głosowa­nia nad wnioskiem o przyz­nanie nagrody*,
 5. e) kopię oświad­czenia kandy­da­ta o nieukara­niu karą dyscy­pli­narną oraz o niekar­al­noś­ci z aprzestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe.

Ad.2. Nagrody za osiąg­nię­cia dydak­ty­czne:

2.1. Przyz­na­je się za innowa­cyjne metody prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych oraz za nowa­torskie przy­go­towanie mate­ri­ałów dydak­ty­cznych.

2.2.  Nagrody mają charak­ter nagród indy­wid­u­al­nych lub zespołowych.

2.3.  Doty­czą osiąg­nięć uzyskanych w poprzed­nim roku kalen­dar­zowym.

2.4.  Wniosek o przyz­nanie nagrody zaw­iera:

1) wskazanie wniosko­daw­cy i jego adresu;

2) dane kandy­da­ta do nagrody lub w przy­pad­ku nagród zespołowych – kandy­datów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszka­nia, miejs­ca zatrud­nienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakre­sie sztu­ki, tytuł naukowy lub tytuł w zakre­sie sztu­ki, reprezen­towana dziedz­i­na nau­ki, dyscy­plina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiąg­nię­cia zgłaszanego do nagrody;

4) uza­sad­nie­nie wniosku o przyz­nanie nagrody.

2.5. Do wniosku o przyz­nanie nagrody dołącza się:

 1. a) opis osiąg­nię­cia będącego przed­miotem wniosku o przyz­nanie nagrody,
 2. b) 2 rekomen­dac­je sporząd­zone, w związku z wnioskiem o przyz­nanie nagrody, przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego, stopień dok­to­ra habil­i­towanego sztu­ki, tytuł naukowy pro­fe­so­ra lub tytuł pro­fe­so­ra sztu­ki, zatrud­nione w pod­mio­tach innych niż zatrud­ni­a­jące kandy­da­ta do nagrody,
 3. c) infor­ma­cję o pro­cen­towym udziale w pow­sta­niu osiąg­nię­cia – w przy­pad­ku wniosku o przyz­nanie nagrody zespołowej,
 4. d) wyciąg z pro­tokołu posiedzenia sen­atu uczel­ni wniosko­daw­cy, odzwier­cied­la­ją­cy prze­bieg głosowa­nia nad wnioskiem o przyz­nanie nagrody*
 5. e) kopię oświad­czenia kandy­da­ta o nieukara­niu karą dyscy­pli­narną oraz o niekar­al­noś­ci z aprzestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe.

Ad.3. Nagrody za osiąg­nię­cia orga­ni­za­cyjne:

3.1. Przyz­na­je się nauczy­cielom aka­demickim, w szczegól­noś­ci pełnią­cym funkc­je organów jed­noosobowych uczel­ni, za dzi­ała­nia, które znaczą­co wpłynęły na poprawę:

1) jakoś­ci prowad­zonych w uczel­ni badań naukowych lub prac roz­wo­jowych;

2) jakoś­ci dydak­ty­ki i ksz­tałce­nia, poprzez nowa­torskie sys­te­my wdraża­nia sys­temów jakoś­ci ksz­tałce­nia oraz Kra­jowych Ram Kwal­i­fikacji;

3) współpra­cy z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, w szczegól­noś­ci w zakre­sie prowadzenia badań naukowych i prac roz­wo­jowych na rzecz pod­miotów gospo­dar­czych oraz w zakre­sie opra­cowywa­nia pro­gramów ksz­tałce­nia i doskonale­nia zawodowego obe­j­mu­jącego umiejęt­noś­ci niezbędne na rynku pra­cy.

3.2. Nagrody mają charak­ter nagród indy­wid­u­al­nych.

3.3. Doty­czą osiąg­nięć uzyskanych w poprzed­nim roku aka­demickim.

3.4. Wniosek o przyz­nanie nagrody zaw­iera:

1) wskazanie wniosko­daw­cy i jego adresu;

2) dane kandy­da­ta do nagrody lub w przy­pad­ku nagród zespołowych – kandy­datów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszka­nia, miejs­ca zatrud­nienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakre­sie sztu­ki, tytuł naukowy lub tytuł w zakre­sie sztu­ki, zaj­mowane stanowisko oraz funkc­ja pełniona w uczel­ni, reprezen­towana dziedz­i­na nau­ki, dyscy­plina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiąg­nię­cia zgłaszanego do nagrody;

4) uza­sad­nie­nie wniosku o przyz­nanie nagrody.

3.5. Do wniosku o przyz­nanie nagrody dołącza się:

 1. a) opis osiąg­nię­cia będącego przed­miotem wniosku o przyz­nanie nagrody,
 2. b) 2 rekomen­dac­je sporząd­zone, w związku z wnioskiem o przyz­nanie nagrody, przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego, stopień dok­to­ra habil­i­towanego sztu­ki, tytuł naukowy pro­fe­so­ra lub tytuł pro­fe­so­ra sztu­ki, zatrud­nione w pod­mio­tach innych niż zatrud­ni­a­jące kandy­da­ta do nagrody,
 3. c) wyciąg z pro­tokołu posiedzenia sen­atu uczel­ni lub innego najwyższego organu kole­gial­nego wniosko­daw­cy, odzwier­cied­la­ją­cy prze­bieg głosowa­nia nad wnioskiem o przyz­nanie nagrody*
 4. d) kopię oświad­czenia kandy­da­ta o nieukara­niu karą dyscy­pli­narną oraz o niekar­al­noś­ci za przestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe.

Ad. 4. Nagrody za całok­sz­tałt dorobku:

 • Nagrody za całok­sz­tałt dorobku, obe­j­mu­ją­cy osiąg­nię­cia naukowe, dydak­ty­czne i orga­ni­za­cyjne, przyz­na­je się nauczy­cielom aka­demickim posi­ada­ją­cym tytuł naukowy pro

4.2. Nagrody mają charak­ter nagród indy­wid­u­al­nych.

4.3. Wniosek o przyz­nanie nagrody zaw­iera:

1)  wskazanie wniosko­daw­cy i jego adresu;

2) dane kandy­da­ta do nagrody lub w przy­pad­ku nagród zespołowych – kandy­datów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszka­nia, miejs­ca zatrud­nienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, reprezen­towana dziedz­i­na nau­ki, dyscy­plina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiąg­nię­cia zgłaszanego do nagrody;

4) uza­sad­nie­nie wniosku o przyz­nanie nagrody.

4.4. Do wniosku o przyz­nanie nagrody dołącza się:

 1. a) 2 rekomen­dac­je doty­czące kandy­da­ta do nagrody w zakre­sie osiąg­nięć naukowych, dydak­ty­cznych i orga­ni­za­cyjnych, sporząd­zone w związku z wnioskiem o przyz­nanie nagrody, przez oso­by posi­ada­jące tytuł naukowy pro­fe­so­ra, zatrud­nione w pod­mio­tach innych niż zatrud­ni­a­jące kandy­da­ta do nagrody,
 2. b) wykaz osiąg­nięć naukowych, w tym w szczegól­noś­ci:

– wykaz prac naukowych, których autorem lub współau­torem jest kandy­dat do nagrody,

– wykaz pro­jek­tów, który­mi kierował lub w których uczest­niczył kandy­dat do nagrody, real­i­zowanych we współpra­cy z naukow­ca­mi z innych pol­s­kich i zagranicznych jed­nos­tek naukowych, a w przy­pad­ku badań stosowanych – we współpra­cy z przed­siębior­ca­mi,

– wykaz uzyskanych paten­tów na wynalazek oraz wdrożonych wynalazków, których twór­cą jest kandy­dat do nagrody,

– wykaz odby­tych staży zagranicznych lub kra­jowych w ośrod­kach naukowych lub aka­demic­kich,

– wykaz recen­zji i opinii sporząd­zonych przez kandy­da­ta do nagrody w prze­wodach dok­tors­kich
i habil­i­ta­cyjnych oraz w postępowa­ni­ach o nadanie tytułu naukowego pro­fe­so­ra,

 1. c) wykaz osiąg­nięć dydak­ty­cznych, w tym w szczegól­noś­ci:

– wykaz podręczników aka­demic­kich, których autorem lub współau­torem jest kandy­dat do nagrody,

– wykaz pro­gramów i pro­jek­tów obe­j­mu­ją­cych innowa­cyjne metody prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych i naucza­nia, w tym w ksz­tałce­niu ustaw­icznym, których autorem lub współau­torem jest kandy­dat do nagrody,

– opis osiąg­nięć uzyskanych w związku z real­iza­cją opie­ki naukowej nad stu­den­ta­mi
i dok­toran­ta­mi,

– infor­ma­cję o licz­bie prze­wodów dok­tors­kich zakońc­zonych nadaniem stop­nia naukowego dok­to­ra, w których kandy­dat do nagrody pełnił funkcję pro­mo­to­ra,

 1. d) wykaz osiąg­nięć orga­ni­za­cyjnych, w tym w szczegól­noś­ci:

– wykaz inic­jatyw na rzecz poprawy jakoś­ci ksz­tałce­nia, badań naukowych i prac roz­wo­jowych
w uczel­ni, których autorem lub współau­torem jest kandy­dat do nagrody,

– wykaz funkcji pełnionych przez kandy­da­ta i osiąg­nięć uzyskanych w związku z ich pełnie­niem,

– wykaz osiąg­nięć uzyskanych w związku z członkost­wem w między­nar­o­dowych lub kra­jowych orga­ni­za­c­jach i towarzyst­wach naukowych,

– wykaz osiąg­nięć uzyskanych w związku z udzi­ałem w komite­tach redak­cyjnych i radach naukowych cza­sop­ism,

 1. e) wykaz osiąg­nięć orga­ni­za­cyjnych uzyskanych w związku z real­iza­cją współpra­cy z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, w szczegól­noś­ci w zakre­sie prowadzenia badań naukowych i prac roz­wo­jowych na rzecz pod­miotów gospo­dar­czych oraz w zakre­sie opra­cowywa­nia pro­gramów ksz­tałce­nia i doskonale­nia zawodowego obe­j­mu­jącego umiejęt­noś­ci niezbędne na rynku pra­cy.

 

*Wycią­gi z pro­tokołu posiedzenia Sen­atu, odzwier­cied­la­jące prze­bieg głosowa­nia nad wnioska­mi o przyz­nanie nagrody zostaną dołąc­zone do ostate­cznie wysyłanych z Uczel­ni wniosków.

 

Ewen­tu­alne zapy­ta­nia należy kierować:

Min­is­terst­wo Zdrowia
Depar­ta­ment Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego
Tele­fon:  22 86 01 239 lub  22 86 01 112; Sekre­tari­at: dep-ns@mz.gov.pl

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Joan­na Wło­dar­czyk
Tel. 506 209 336

 • Opublikowano: 3 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP