Aktualności

Informacja w sprawie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich


Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich są przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r.  w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).

Nagrody są przyznawane za:

 • osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia naukowego doktora;
 • osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym lub zespołowym uzyskane za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych albo nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych, albo autorstwo wybitnych innowacyjnych podręczników akademickich;
 • osiągnięcia organizacyjne, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców; opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy; zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 • całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie zatrudnienia w polskiej uczelni uzyskali osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną lub skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatami do nagrody za osiągnięcia organizacyjne nie mogą być rektorzy uczelni, które w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody uzyskały ujemny wynik finansowy.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody  w danej kategorii.

Prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca br. zgłoszeń o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich wraz ze stosownymi załącznikami w formie elektronicznej na adres: joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl oraz dostarczenie jednego egzemplarza wniosku w wersji papierowej do Biura Nauki, Rozwoju i Strategii, do pokoju nr 3.08 ul. Muszyńskiego 2.

Wnioski rozpatruje Senacka Komisja ds. Nauki i Nagród i kieruje do zaopiniowania przez Senat Uczelni.

Ad.1. Nagrody za osiągnięcia naukowe:

1.1. Przyznaje się za osiągnięcia będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:

1) stopnia naukowego doktora habilitowanego;

2) stopnia naukowego doktora.

1.2. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.

1.3. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2) dane kandydata do nagrody lub w przypadku nagród zespołowych – kandydatów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, miejsca zatrudnienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, reprezentowana dziedzina nauki, dyscyplina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

1.4. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 1. a) informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub albo stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 2. b) kopię prawomocnej uchwały jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora,
 3. c) 2 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,
 4. d) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody*,
 5. e) kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności z aprzestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ad.2. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne:

2.1. Przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

2.2.  Nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.

2.3.  Dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

2.4.  Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2) dane kandydata do nagrody lub w przypadku nagród zespołowych – kandydatów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, miejsca zatrudnienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, reprezentowana dziedzina nauki, dyscyplina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

2.5. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 1. a) opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,
 2. b) 2 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,
 3. c) informację o procentowym udziale w powstaniu osiągnięcia – w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej,
 4. d) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody*
 5. e) kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności z aprzestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ad.3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:

3.1. Przyznaje się nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

3.2. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.

3.3. Dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim.

3.4. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2) dane kandydata do nagrody lub w przypadku nagród zespołowych – kandydatów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, miejsca zatrudnienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, zajmowane stanowisko oraz funkcja pełniona w uczelni, reprezentowana dziedzina nauki, dyscyplina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

3.5. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 1. a) opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,
 2. b) 2 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,
 3. c) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody*
 4. d) kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ad. 4. Nagrody za całokształt dorobku:

 • Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy pro

4.2. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.

4.3. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1)  wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2) dane kandydata do nagrody lub w przypadku nagród zespołowych – kandydatów do nagrody: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, miejsca zatrudnienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, reprezentowana dziedzina nauki, dyscyplina naukowa;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

4.4. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 1. a) 2 rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, sporządzone w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające tytuł naukowy profesora, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,
 2. b) wykaz osiągnięć naukowych, w tym w szczególności:

– wykaz prac naukowych, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz projektów, którymi kierował lub w których uczestniczył kandydat do nagrody, realizowanych we współpracy z naukowcami z innych polskich i zagranicznych jednostek naukowych, a w przypadku badań stosowanych – we współpracy z przedsiębiorcami,

– wykaz uzyskanych patentów na wynalazek oraz wdrożonych wynalazków, których twórcą jest kandydat do nagrody,

– wykaz odbytych staży zagranicznych lub krajowych w ośrodkach naukowych lub akademickich,

– wykaz recenzji i opinii sporządzonych przez kandydata do nagrody w przewodach doktorskich
i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora,

 1. c) wykaz osiągnięć dydaktycznych, w tym w szczególności:

– wykaz podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz programów i projektów obejmujących innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych i nauczania, w tym w kształceniu ustawicznym, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– opis osiągnięć uzyskanych w związku z realizacją opieki naukowej nad studentami
i doktorantami,

– informację o liczbie przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora, w których kandydat do nagrody pełnił funkcję promotora,

 1. d) wykaz osiągnięć organizacyjnych, w tym w szczególności:

– wykaz inicjatyw na rzecz poprawy jakości kształcenia, badań naukowych i prac rozwojowych
w uczelni, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz funkcji pełnionych przez kandydata i osiągnięć uzyskanych w związku z ich pełnieniem,

– wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z członkostwem w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,

– wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z udziałem w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

 1. e) wykaz osiągnięć organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

 

*Wyciągi z protokołu posiedzenia Senatu, odzwierciedlające przebieg głosowania nad wnioskami o przyznanie nagrody zostaną dołączone do ostatecznie wysyłanych z Uczelni wniosków.

 

Ewentualne zapytania należy kierować:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Telefon:  22 86 01 239 lub  22 86 01 112; Sekretariat: dep-ns@mz.gov.pl

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Joanna Włodarczyk
Tel. 506 209 336

 • Opublikowano: 3 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP