Tag: Warsztaty Niewydolności Serca

VIII edycja Konferencji Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca

  • 25 stycznia 2022

Tem­aty wiodące doty­czą najnowszych wyty­cznych, które zostały opub­likowane w 2021 roku. Nowoś­ci zostaną przed­staw­ione przez grono ekspertów z wiodą­cych ośrod­ków kar­di­o­log­icznych w naszym kra­ju. W więk­szoś­ci sesji zna­jdą Państ­wo przy­pad­ki klin­iczne z zas­tosowaniem najnowszych metod diag­nos­ty­cznych i ter­apeu­ty­cznych.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP