Aktualności

VIII edycja Konferencji Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca


Szanow­na Pani Dok­tor,
Szanowny Panie Dok­torze,

w imie­niu Pani Pro­fe­sor Mał­gorzaty Lelonek serdecznie zapraszam na VIII edy­cję Kon­fer­encji Łódzkie Warsz­taty Niewydol­noś­ci Ser­ca.
Kon­fer­enc­ja odby­wa się 5 lutego br. i jest w wer­sji online.

Tem­aty wiodące doty­czą najnowszych wyty­cznych, które zostały opub­likowane w 2021 roku.
Nowoś­ci zostaną przed­staw­ione przez grono ekspertów z wiodą­cych ośrod­ków kar­di­o­log­icznych w naszym kra­ju.
W więk­szoś­ci sesji zna­jdą Państ­wo przy­pad­ki klin­iczne z zas­tosowaniem najnowszych metod diag­nos­ty­cznych i ter­apeu­ty­cznych.

Rejes­trac­ja na kon­fer­enc­je odby­wa się poprzez link do strony inter­ne­towej www.wnslodz.pl

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 25 stycznia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP