Aktualności

XI Łódzki Weekend Gastroenterologiczny


Szanowni Koledzy,
Drodzy Goś­cie,

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią zaprasza­my Państ­wa do udzi­ału w XI Łódzkim Week­endzie Gas­troen­tero­log­icznym, który odbędzie się w dni­ach 19–20 listopa­da 2021.

W tym roku, z powodu niepewnej wciąż sytu­acji epi­demicznej, zaprasza­my do abso­lut­nie bez­piecznego uczest­nict­wa w formie on-line. Mimo zmi­any formy kon­fer­encji, dołożymy wszel­kich starań aby pro­gram kon­fer­encji spełnił Państ­wa oczeki­wa­nia i dostar­czył wielu istot­nych infor­ma­cji. Zapewn­imy też odrobinę rozry­w­ki. Wiemy, że taka for­ma kon­fer­encji nie jest w stanie zastąpić spotkań w „realu” ale liczymy na to, że kole­jne lata poz­wolą na spotkanie się już w real­nym świecie.

Więcej infor­ma­cji: https://gastroweekend.pl/

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małec­ka-Woj­ciesko

  • Opublikowano: 9 listopada 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP