Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)ortopedii i Komunikacji Medycznej


V Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Reha­bil­i­tacji, (Neuro)ortopedii i Komu­nikacji Medy­cznej orga­ni­zowana jest przez Klinikę Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Fizykalnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Kon­fer­enc­ja jest kierowana do stu­den­tów medy­cyny, pielęg­niarst­wa i fizjoter­apii oraz lekarzy, pielęg­niarek i fizjoter­apeutów.

Adres strony inter­ne­towej Kon­fer­encji: http://neurokonf.org.pl/pl/

  • Opublikowano: 22 marca 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP