Aktualności

KONFERENCJA KARDIO — PRENATAL 2022


W imie­niu Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej mamy zaszczyt zaprosić Państ­wa do uczest­nict­wa w IV Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji Naukowej „Fetal heart exam­i­na­tion  in extrac­ar­diac mal­for­ma­tions”, która odbędzie się stacjonarnie w dni­ach 20–21.05.2022 w Łodzi. Wielką przy­jem­noś­cią i zaszczytem będzie goś­cić (on-line) wybit­nych spec­jal­istów z zagrani­cy.

Eksper­ci kar­di­ologii pre­na­tal­nej, ginekologii, peri­na­tologii, neona­tologii, kar­di­ologii i kar­diochirurgii zaprezen­tu­ją swo­je najnowsze obserwac­je, wyni­ki badań i leczenia nien­ar­o­d­zonych i nar­o­d­zonych dzieci.

Inter­dyscy­pli­narny i między­nar­o­dowy charak­ter wydarzenia niewąt­pli­wie przy­czyni się do poz­na­nia najnowszych trendów w dziedzinie medy­cyny jaką jest kar­di­olo­gia pre­na­tal­na.

Patronat Hon­orowy — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Rejes­trac­ja:
https://forms.gle/gVji7KCQvaedoLAc7

Wstęp­ne infor­ma­c­je doty­czące kon­fer­encji zna­j­du­ją się na stron­ie:
http://kardiologia-prenatalna.org/kon­fer­enc­ja-kar­dio-pre­na­tal-2022/

 

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP